Από 19 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία

ΙΚΑΡΙΑ: Αναλυτικά η διαδικασία, η κατανομή των κονδυλίων και το ύψος της ενίσχυσης για τους παραγωγούς. Έτοιμα τα Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών (ΚΥΑ-ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ) για την καλύτερη δυνατή και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση εκδόθηκε με νέα κριτήρια επιλογής που δίνουν βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη δράση της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική, στην ηλικία του υποψηφίου στηρίζοντας τους νέους γεωργούς δίνοντας τους την προοπτική και τη διέξοδο μέσα από τη βιολογική κτηνοτροφία ταυτόχρονα με την ώθηση προς την ιδιοπαραγωγή βιολογικών ζωοτροφών.Αντίστοιχα τα νέα κριτήρια επιλογής για τη δράση της διατήρησης της βιολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που είναι κατ? επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν μόνοι τους βιολογικές ζωοτροφές.Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την πρόσκληση:ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΈχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.Προκηρυσσόμενες ΔράσειςΔράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφίαΔράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφίαΣτόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων·στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγήστην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογήςΤο Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε βοσκοτόπους που έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.Πιστώσεις-Χρηματοδότηση-ΚατανομήΗ Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ.Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:Δράση 11.1.2: σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώΔράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώΑναλυτικά η κατανομή του ποσού που θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ (ευρώ)ΔΡΑΣΗ 11.1.2 (ευρώ)ΔΡΑΣΗ 11.2.2 (ευρώ)Ανατολική Μακεδονία και Θράκη18.000.000,004.500.000,0013.500.000,00Αττική200.000,0050.000,00150.000,00Βόρειο Αιγαίο9.000.000,002.250.000,006.750.000,00Δυτική Ελλάδα38.000.000,009.500.000,0028.500.000,00Δυτική Μακεδονία26.000.000,006.500.000,0019.500.000,00Ήπειρος15.000.000,003.750.000,0011.250.000,00Θεσσαλία29.000.000,007.250.000,0021.750.000,00Ιόνια Νησιά4.000.000,001.000.000,003.000.000,00Κεντρική Μακεδονία18.000.000,004.500.000,0013.500.000,00Κρήτη33.800.000,008.450.000,0025.350.000,00Νότιο Αιγαίο4.000.000,001.000.000,003.000.000,00Πελοπόννησος8.000.000,002.000.000,006.000.000,00Στερεά Ελλάδα15.000.000,003.750.000,0011.250.000,00ΣΥΝΟΛΟ     200.000.000,0040.000.000,00 160.000.000,00 Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια είναι νέο δεδομένο της πρόσκλησης δίνοντας και την κατεύθυνση της πολιτικής της βιολογικής κτηνοτροφίας προς τις ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές.Για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια ελήφθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκοτόπων, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, η υπάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην 1η πρόσκληση.Να τονίσουμε ότι η κατανομή είναι ενδεικτική και στην περίπτωση που σε κάποια /ες Περιφέρεια /ες μετά την οριστικοποίηση των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεμηθεί από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σε κάποια /ες άλλη /ες Περιφέρεια /ες.Ύψος ενίσχυσηςΔράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»ΠΙΝΑΚΑΣ 1Ύψος ενίσχυσης σε ?/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/HaΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΔΑΠΑΝΕΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ευρώ/Ha/έτοςΠιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)Αιγοπρόβατα211?211Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση267?267Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση333?333Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»ΠΙΝΑΚΑΣ 2Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ?/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/HaΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ευρώ/Ha/έτοςΠιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)Αιγοπρόβατα21136247Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση26713280Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση33314347Στους Πίνακες 1 και 2 στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία.Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων 1 και 2, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.Οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να συνδυαστούν με τις δράσεις της «Καλής μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή, Αίγες και Πρόβατα», της «Περιβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» και της «Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.

Latest..

Δηλώσεις Καμμένου (vid): «Η συγκυβέρνηση θα φτάσει μέχρι το τέλος»! Διέψευσε το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου …

ΛΗΜΝΟΣ: «Η συγκυβέρνηση θα φτάσει μέχρι το τέλος»! Δηλώσεις για το θέμα των σχέσεων του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο υπουργός Αμυνας, Πάνος Καμμένος. Ο ΥΠΕΘΑ Ξεκαθάρισε ότι η … [Read More...]

Το ενεργειακό μέλλον της Σάμου

ΣΑΜΟΣ: Σημαντικές αλλαγές στην ηλεκτροδότηση της Σάμου προβλέπει σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμό της χώρας, ο οποίος πρόκειται να … [Read More...]