Επαρχείο Ικαρίας : Πρόσκληση σε κατόχους μηχανημάτων να συμμετάσχουν (αν χρειαστεί) σε αποκατάσταση ζημιών

ΙΚΑΡΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΙΚΑΡΙΑ:  11.1.2018ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                    Α.Π. 1825/15ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Έπαρχος Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , λόγω απουσίας ιδίων μέσων, καλεί τους κατόχους μηχανημάτων έργων  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ανάληψης εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντωνστη νήσο Ικαρία.        Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου  2018, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφονται με σειρά προτεραιότητας οι επιθυμητές περιοχές επέμβασης (νήσου Ικαρίας) καθώς και οι τύποι των διατιθέμενων μηχανημάτων με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά ανά ώρα λειτουργίας.Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου των εργασιών και ανά ώρα, ήτοι μίσθωμα μηχανήματος, αμοιβή χειριστή μετά των απαραίτητων ασφαλιστικών εισφορών , καύσιμα, μεταφορά επί τόπου και λοιπές μη ρητά αναφερόμενες δαπάνες που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. Η δήλωση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας (μηχανήματος ή φορτηγού αυτοκινήτου) και διπλώματος χειριστή ή οδηγού.Στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμφανίζονται οι τύποι των μηχανημάτων που συνήθως απαιτούνται σε παρόμοιας φύσης εργασίες και ο ενδιαφερόμενος στις αντίστοιχες στήλες συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία του διατιθέμενου μηχανήματος.        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Τεχν. Έργων Π.Ε. Ικαρίας, και την καταθέτουν συμπληρωμένη μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την 24/01/ 2018.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 24/01/2018 δεν θα γίνουν δεκτές.Εφόσον προκύψει θέμα παρέμβασης για αποκατάσταση ζημιών, το Γραφείο Τεχνικών Έργων ΠΕ Ικαρίας θα επιλέγει μηχάνημα από τον κατάλογο που θα δημιουργηθεί με βάση τις αιτήσεις ενδιαφέροντος.Η επιλογή των μηχανημάτων ή των μηχανημάτων έργων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία, θα γίνεται με βάση την οικονομικότερη προσφορά ανά περιοχή εργασίας , η οποία πάντως δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή μισθώματος μηχανημάτων που προσδιορίζει το αρμόδιο Υπουργείο και στη συνέχεια θα ενημερώνεται ο κάτοχος του μηχανήματος/των για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου μηχ/των να εκτελέσει τις δοθείσες από την υπηρεσία εντολές θα διαγράφεται από την κατάσταση των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον.Αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών είναι το Γραφείο Τεχνικών Έργων ΠΕ Ικαρίας .Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εργασιών θα διενεργείται από 3μελείς επιτροπές που έχουν οριστεί στη ΔΤΕ ΠΕ Σάμου.Ο ανάδοχος το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από το συμβάν υποχρεούται να καταθέσει στην ΔΤΕ ΠΕ Σάμου (ή στο Γραφείο Τεχνικών Έργων ΠΕ Ικαρίας) αναλυτική κατάσταση εργασιών και δαπανών σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά προκειμένου να πιστοποιηθούν οι εκτελεσθείσες εργασίες.Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των εκ του νόμου προβλεπομένων δικαιολογητικών περιλαμβανομένης και της σχετικής πιστοποίησης της εκτέλεσης των εργασιών από την ΔΤΕ ΠΕ Σάμου. Η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις της Πολιτικής Προστασίας.        Η προσφορά που θα κατατεθεί ισχύει μέχρι  31/12/2018.Η τελική κατάσταση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Η αίτηση-πρόσκληση  χορηγείται από το Γραφείο Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.Τηλ.:2275351317 , 2275351319 , fax : 2275351330                                                        Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                     ΓΕΝΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Latest..

Εργοστάσια – θρύλοι στα αζήτητα

ΙΚΑΡΙΑ: Εκατοντάδες άγονοι πλειστηριασμοί για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ιστορικών επιχειρήσεων, που παρέσυρε η κρίση και οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία, συνθέτουν την απογοητευτική … [Read More...]

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

ΙΚΑΡΙΑ: Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αλιείας “Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια”.Το πρόγραμμα,Προϋπολογισμού 56.825.447 ευρώ ( … [Read More...]

ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Δεκεμβρίου 2017 για αγρότες, αυτοαπασχολούμενους

ΙΚΑΡΙΑ: Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) οι εισφορές Δεκεμβρίου 2017 των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων … [Read More...]