Ζητείται οικόπεδο για τη δημιουργία νέου hotspot στη Σάμο

ΣΑΜΟΣ: Φωτογραφία του Fons van der ReepΤο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αναζητά να μισθώσει για 5 τουλάχιστον χρόνια έκταση ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 31 στρεμμάτων στη Σάμο προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί νέο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης για μετανάστες και πρόσφυγες (hotspot), χωρητικότητας 1200 ατόμων.Όπως αναφέρει στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, προβαίνει στην αναζήτηση ακινήτου από ιδιώτες, γιατί εξάντλησε τις δυνατότητες παραχώρησης έκτασης από δημόσιους φορείς του νησιού.Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προς μίσθωση έκτασης είναι οι εξής:1. Να μη χαρακτηρίζεται δασική (Απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία).2. Να μην περιλαμβάνει ρέματα ή να μην συνορεύει με ρέματα. Διαφορετικά αυτά πρέπει να είναι οριοθετημένα και να προσκομιστεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή.3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του οικοπέδου να είναι 5% (μικρές υψομετρικές διαφορές) και να αποδεικνύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη.4. Να μην βρίσκεται εντός χώρου ή πλησίον μνημείου αρμοδιότητάς της τοπικής εφορίας Αρχαιοτήτων (Απαιτείται βεβαίωση της Αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο) και5. Να μην βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία Δόμησης και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση της Διεύθυνσης Δόμησης για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο λόγω κωλύματος, π.χ. καθορισμένες χρήσεις γης κ.λ.π. ).Διαδικασία επιλογήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση μίσθωσης της προς διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας τους, συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου ύψους του μισθώματος στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Λεωφόρος Συγγρού 83, Τ.Κ 11745. Οι ως άνω σχετικές βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για τις ελάχιστες απαιτήσεις μίσθωσης της έκτασης οφείλουν να κατατεθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της πρότασης ή άλλως μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα γίνει από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο και η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει αυτοψία της προς μίσθωση έκτασης.Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη.Η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο και διαρκεί δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.Δείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής για τη μίσθωση ακινήτου στη Σάμο:Αρχική δημοσίευση στο My Samos Blog: www.my-samos.blogspot.com LinkwiseCreative.subid(1, “BASIC”); LinkwiseCreative.rotator(14241, 28156, “_blank”, “0”);

Latest..