Θά τρίζουν τά κόκκαλα τού Μακαριστού Χριστόδουλου!

ΧΙΟΣ : Μέ όλο τόν σεβασμό πρός τούς λειτουργούς ´Ιερωμένους καί στήν ΧριστιανικήΘρησκεία, θέλω νά έκθέσω τίς προσωπικές μου άπόψεις σχετικώς μέ τό σύμφωνο
συμβίωσης τού άφωνου ´Αρχιεπισκόπου καί τού άρχιψεύταρου ´Αλέξιου πού βρήκε τόν άβουλο πλέον ύπερήλικα ´Αρχιερέα καί μέ τά ψεύτο τερτίπια καί τίς μαλαγανιές μέ φρούδες ύποσχέσεις νά προβάλει στούς άριστερόστροφους συντρόφους του ότι πέτυχε διαχωρισμό κράτους καί έκκλησίας!
Αίσχος καί μεγάλη Ντροπή! Εύτελισμός τού θρησκευτικού φρονήματος
τού Χριστιανικού ´Ορθόδοξου λαού !Θά τρίζουν τά Κόκκαλα όλων τών ´Αγίων καί
τού Μακαριστού ´Αρχιεπισκόπου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ!
Πιστεύω ότι στήν έκπομπή Αύπτοπροσώπως πρίν λίγο καιρό ό Παντελονάς τής έκκλησίας Σωτήρης Τζούμας είχε απόλυτο δίκιο σ´ αύτά πού είπε σχετικώς μέ
τούς προκαθημένους στούς θρόνους τής Χριστιανικής ´Ορθοδόξου έκκλησίας καί τά διαδραματισθέντα σ´ αύτήν γιά άφωνο ´Αρχιεπίσκοπο καί γιά σκλάβο τών Τούρκων τού Οίκουμενικού Πατριάρχου.
Όπως σέ όλους τούς κλάδους, έπαγγέλματα, λειτουργήματα καί γενικώς μέσα στήν κοινωνία πού ζούμε, όλα τά δάκτυλα ποτέ δέν είναι τά ίδια, έτσι καί
μέσα στόν κλήρο ύπάρχουν καί τά άγκάθια καί τά σαπρόφυτα ζιζάνια.
Δυστυχώς σ´ αύτή τήν κοινωνία ζούμε καί πολλές φορές κοντά στό ξερό
καίγεται καί τό χλωρό .´Υπάρχουν όμως εύτυχώς καί οί άσπιλοι καί άμόλυντοι
στήν μεγάλη πλειοψηφία άπλοί άγνοί παπάδες πού έπιτελούν θεάρεστο έργο!
Εύχομαι γιά νά μήν γίνω δυσάρεστος ή Παναγιά καί ό Χριστός πού πιστεύω
καί λατρεύω νά βάλουν τό χέρι τους καί δώσουν σέ όλους φώτιση γιά νά μήν
διαλύσουν τήν πατρίδα μας καί τά όσια καί ίερά πιστεύω μας!

Latest..

Πρόσληψη παιδιάτρου στο δήμο Κω

ΚΩΣ: Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος : «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής … [Read More...]