ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ Κω: Η Κάλυμνος και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

ΚΩΣ:
Μελετώντας τίς προσφάτως ἀνακοινωθεῖσες ἐξαγγελίες του, προκύπτουν οἱ ἀκόλουθες διαπιστώσεις.

Εἶναι φιλότιμος ἡ προσπάθεια τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς καί συμπαθής ἡ ἄμεσος προγραμματική ἐξαγγελία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, νά δρομολογηθοῦν ἔργα ἐπί σκοπῶ τῆς «προόδου» καί «ἀνάπτυξης» τῆς Καλύμνου,
Ἀσαφής παραμένει τό ἐνυπολογικόν περιεχόμενον τῶν ὄρων «πρόοδος, ἀνάπτυξη» καθόσον δέν μνημονεύεται ἡ πολιτιστική συνέχεια τῶν παρεμβάσεων καί ἡ σύνδεσις τῶν μέ τόν τρόπον τοῦ βίου τῶν πολιτῶν. Ἡ τεχνική/τεχνολογική «πρόοδος» πόρρω ἀπέχει τῆς «προόδου» τῆς κοινωνίας.
Οἱ πολίτες, καλοῦνται νά χειροκροτήσουν τά ἐξαγγελθέντα, διότι ἐν ἐνάντιᾳ περιπτώσει, θά κατηγορηθοῦν ὡς «ἐχθροί» της προόδου τῆς νήσου.
Ὅτι ἡ κοινωνία δέν ἔχει ἐκφράσει ἄποψιν περί τοῦ πώς θέλει νά ζήσει εἶναι αὐταπόδεικτον.
Τό τεχνικό πρόγραμμα ὀφείλει νά ἐκφράζεται ἐπί τοῦ προηγουμένως ἐκπονηθέντος προγράμματος Κοινωνικοῦ Σχεδιασμοῦ, νά συνδέεται μέ τήν κουλτούρα τῶν πολιτῶν καί νά στοχεύη εἰς τήν ἐξύψωσιν τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου. Ἐπί παραδείγματι σύνδεσις τῆς κουλτούρας τῆς θάλασσας, τῆς «ναυτωσύνης», τῶν ἰδιαίτερων ψυχοσωματικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν σπογγαλιέων καί δυτῶν, τήν ἵδρυσιν ἰνστιτούτου θαλασσῖων καί ὑποθαλασσίων ἐρευνῶν τῆς καταδυτικῆς καί ὑπερβαρικής τακτικῆς, τόν ἐκπαιδευτικό καί παιδαγωγικό ρόλο τῶν ἐπιστημῶν καί πρακτικῶν αὐτῶν, τοῦ συστοίχου τουρισμοῦ. Διαφορετικῶς ἡ ἵδρυσις Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ ἤ Σχολῆς Δυτῶν θά ἐξυπηρετεῖ κυρίως τίς ἐνοικιάσεις κατοικιῶν καί τίς καφετέριες.
Τό θέμα τοῦ θαλάμου ὑπερβαρικῆς Ἰατρικῆς, τῶν Ἰαματικῶν θερμοπηγῶν, ὀφείλουν νά ἐνταχθοῦν εἰς ὁλοκληρωμένα προγράμματα δράσεων.
Καταληκτικῶς, ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη ἀναβιώσεως τοῦ ὀραματικοῦ ἔργου τῆς συνδέσεως Καλύμνου καί Λέρου, μέ ὑπάρχουσα προμελέτη ἀπό ἐποχῆς Σημίτη. Εἶναι τό μόνον ὀραματικόν ἔργον τό ὁποῖον θά ἐπιφέρη ἀνατροπές καί ἀναθεμελίωσι τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος τῶν δυό νήσων, μέ σημαντικές ἐπιπτώσεις εἰς ὅλην τήν περιοχήν.
Δημήτριος Γερούκαλης
Ἰανουάριος 2018
ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ
ΚΩΣ

Latest..

Χιόνια σε Χίο και Ικαρία

ΙΚΑΡΙΑ : Οι θυελλώδεις βοριάδες έφεραν χιόνια στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Χίου και βροχή και χαλάζι στα πεδινά. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΑ Αιγαίου,σε Καρυές, … [Read More...]

Η ΠΕΑ για την υπόθεση της ΑΔΕΑΚ

ΙΚΑΡΙΑ : Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΑΚ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μετά τα τελευταία γεγονότα, που σχετίζονται με την ΑΔΕΑΚ … [Read More...]