Λήμνος …Απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους Πανταζή και Παπαλιά ο Δήμαρχος.

ΛΗΜΝΟΣ:

Ο Δήμαρχος Λήμνου σήμερα Κυριακή 14 Απριλίου με σχετική απόφαση του, Απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους Πανταζή και Παπαλιά
Διαβάστε την απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 68/2019
Ο Δήμαρχος Λήμνου
Έχοντας υπόψη :

Τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.992 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Λήμνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως εκ του νόμου μπορεί να ορισθούν μέχρι τέσσερις (4) συνολικά Αντιδήμαρχοι .
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου (ΦΕΚ 2439/02-11-2011, τεύχος Β΄).
Την αριθμ. 43/2017 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Λήμνου».
Την αριθμ. 123/2017 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου περί τροποποίησης της αριθμ. 43/2017 απόφασης Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Λήμνου».
Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αρμονική συνεργασία μεταξύ του Δημάρχου Λήμνου και του αντιδημάρχου κ. Σαράντη Πανταζή καθώς και του εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου κ. Αντώνιου Παπαλιά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους
α)     τον αντιδήμαρχο του τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης Δ.Ε Μούδρου» κ. Σαράντη Πανταζή και
β)    τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Παπαλιά για λόγους δυσαρμονίας συνεργασίας.
Τα καθήκοντα των ανωτέρω μέχρι τη λήψη νέας απόφασης θα ασκούνται από τον Δήμαρχο Λήμνου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 43/2017 απόφασή του Δημάρχου Λήμνου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 123/2017 απόφαση.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί ανάλογα.

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Δείτε περισσότερα παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..