Με δυνατότητα υπερδέσμευσης η νέα πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας

ΙΚΑΡΙΑ:
Γεωργία Μπόχτη

Αροτραίες, μόνιμες, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο και πατάτα στις εντασσόμενες καλλιέργειες
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων από 19/2 έως και 21/3
Τα νέα κριτήρια ανά δράση και η κατανομή του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια

Από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου θα μπορούν οι ενεργοί γεωργοί να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη δεύτερη πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία διαφοροποιείται τόσο ως προς τα κριτήρια ένταξης των υποψηφίων όσο και ως προς τη δημόσια δαπάνη, η οποία κατανέμεται ανά περιφέρεια.
Οι δράσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ.
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ.

Κατανομή ανά περιφέρεια
Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, με προοπτικές περαιτέρω αύξησής του και κατανέμεται ανά περιφέρεια:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΡΑΣΗ 11.1.1
ΔΡΑΣΗ 11.2.1

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
5.931.500
2.523.400
3.408.100

Αττική
889.400
207.200
682.200

Βόρειο Αιγαίο
7.920.500
1.480.900
6.439.600

Δυτική Ελλάδα
15.437.700
4.382.700
11.055.000

Δυτική Μακεδονία
 15.717.600
4.702.900
11.014.700

Ήπειρος
1.321.000
375.700
945.300

Θεσσαλία
14.067.300
4.517.400
9.549.900

Ιόνια Νησιά
1.055.700
215.100
840.600

Κεντρική Μακεδονία
15.642.200
5.246.600
10.395.600

Κρήτη
11.533.600
3.551.700
7.981.900

Νότιο Αιγαίο
394.500
30.100
364.400

Πελοπόννησος
17.713.200
4.636.600
13.076.600

Στερεά Ελλάδα
12.375.800
4.129.700
8.246.100

ΣΥΝΟΛΟ
120.000.000
36.000.000
84.000.00

Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, «θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού».
Κριτήρια
Πέρα από την εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000), το ΥΠΑΑΤ εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων. Η νέα πρόσκληση, λοιπόν, δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:
Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)

Γεωργοί νεαρής ηλικίας.
Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκότοπων).

Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές).

Παλαιότητα υποψήφιου βιοκαλλιεργητή.
Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών.
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια, για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.
Καλλιέργειες
Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
όσπρια
φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

Με περίοδο μετατροπής
Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)
Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Με περίοδο μετατροπής

Ελαιοκομία
629
50

679

Σταφίδα
669
50

719

Επιτραπέζια σταφύλια
850
50

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα
795
50

845

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
550
50

600

Αραβόσιτος εδώδιμος
513
50

563

Χειμερινά σιτηρά
72
50

122

Μηδική, τριφύλλι
535
50

585

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
380
50

430

Όσπρια
406
50

456

Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα
550
50

600

Ακρόδρυα
850
50

900

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

Χωρίς περίοδο μετατροπής
Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)
Πιστοποίηση
Χωρίς περίοδο μετατροπής

(κόστος συναλλαγής)

Ελαιοκομία
415
50
40
505

Σταφίδα
483
50
103
636

Επιτραπέζια σταφύλια
735
50
115
900

Σταφύλια οινοποιήσιμα
499
50
108
657

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
516
50
34
600

Αραβόσιτος εδώδιμος
452
50
42
544

Χειμερινά σιτηρά
51
50
19
120

Μηδική, τριφύλλι
506
50
18
574

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
353
50
88
491

Όσπρια
353
50
88
491

Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα
488
50
62
600

Ακρόδρυα
506
50
60
616

Αναδημοσίευση από : https://www.ypaithros.gr

Latest..