Μουσική στα καταστήματα: Γίνετε νόμιμοι- Προβλέπονται κυρώσεις

ΛΗΜΝΟΣ: Επίσης όσοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν και αίτηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον δήμο, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής μετά την καθορισμένη ώρα (δηλ. έως 22:00 τη χειμερινή περίοδο και έως 23:00 την καλοκαιρινή περίοδο) της αριθμ. 3/96 αστυνομικής διάταξης.

ΟΛΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                      
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ηλ.Ηλιού 7
Τηλέφωνο:    22543 50-042
FAX:             22543 50-050

                                                                                                                                                                                                

Μύρινα, 12 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Από τον Δήμο Λήμνου ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τεύχος Β΄) και τον σχετικό Ν. 4442/2016, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, θα πρέπει να προβούν άμεσα στη διαδικασία της γνωστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr με τους κωδικούς του taxisnet και στη συνέχεια μεταβολή γνωστοποίησης.

Επίσης όσοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν και αίτηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον δήμο, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής μετά την καθορισμένη ώρα (δηλ. έως 22:00 τη χειμερινή περίοδο και έως 23:00 την καλοκαιρινή περίοδο) της αριθμ. 3/96 αστυνομικής διάταξης.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής.

Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής παρέχεται αποκλειστικά και μόνον από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα μας με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, η προμήθεια της οποίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου της χρήσης μουσικής.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας παράτασης μουσικής είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 του ΚΔΚ).

Latest..