Ο… φορολογικός Γολγοθάς του Οκτωβρίου -Τι και πότε πρέπει να πληρωθεί

ΙΚΑΡΙΑ:
Πονοκέφαλο αποτελούν για τους περισσότερους οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κάθε μήνα.
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες στις οποίες θα πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές.
Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται
– Oι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο ΓΕΜΗ: Έως και την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 23:59:59, χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/20. Μετά την ανωτέρω προθεσμία οι διοικητικές κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου θα επιβληθούν στην έκταση που αναφέρεται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 (Παράταση που δόθηκε με την Αρ. Πρωτ.: 102102 -28/09/2018).
Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού
Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι Νόμιμοι Ελεγκτές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδίδουν και τα ελεγκτικά γραφεία μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου.Για διαχειριστική περίοδο που λήγει στις 31/12/2017 το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία.Έως 10 Οκτωβρίου 2018
Η ηλεκτρονική υποβολή του πιστοποιητικού στην βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ πραγματοποιείται:Έως 30 Οκτωβρίου 2018
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑΟι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο.Διαχειριστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Διαχειριστική περίοδος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία)Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέραΔιαχειριστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018Έως 26 Οκτωβρίου 2018
Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.Για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεωνΗ δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.Η δήλωση για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 υποβάλλεταιΈως 22 Οκτωβρίου 2018
Φόρος ΔιαμονήςΟ φόρος αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου -απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής.Για έκδοση φορολογικού στοιχείου εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2018,Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικάΓια εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά τον μήνα Αύγουστο 2018 που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόροςΜέχρι 31 Οκτωβρίου 2018
Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ)Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού. Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 31/10/2018 να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, τις Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.Για παραστατικά διαφημίσεων που υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις που εκδόθηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο:– Υποβάλλεται η ΑΚΕΕΔ μέχρι 31/10– Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται μέχρι 31/10/2018
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού – Έντυπο Ε4Κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει το έντυπο Ε4: Πίνακας προσωπικού, μία φορά ετησίως κατά το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Καταβολή Ασφαλιστικών ΕισφορώνΟι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 γίνεται:Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών ΈργωνΗ Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.– Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018:Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018
Υποβολή ΑΠΔ Κοινών ΕπιχειρήσεωνΗ ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.– Για τη μισθολογική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 η ΑΠΔ υποβάλλεται:Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠΓια τον μήνα Σεπτέμβριο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται:Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Σεπτέμβριο καταβάλλονται:Έως 31 Οκτωβρίου 2018
Αναδημοσίευση από : http://www.iefimerida.gr

Latest..