Προσλήψεις εργατών πυροπροστασίας ΥΕ από τον δήμο Σάμου

ΣΑΜΟΣ:  Στην πρόσληψη τριών εργατών πυροπροστασίας ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, προχωρά ο δήμος Σάμου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο προσόντα να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διοικητική Υπηρεσία του δήμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, μέχρι και 22.06.2018. Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Πλατεία δημαρχείου, 83100, Σάμος, τηλ. 22733 50121-122, fax: 22733 50153. Αρχική δημοσίευση στο My Samos Blog: www.my-samos.blogspot.com

Latest..