ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΙΟΣ : Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  προκηρύσσει την πρόσληψη ενός  ατόμου ΥΕ Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, που εδρεύει στο Δήμο Χίου.
Διάρκεια Σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δέκα οκτώ  μήνες. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 31/08/2018  έως 10/09/2018 στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, Τ.Κ. 82131– Χίος, υπόψη κας Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. Επικοινωνίας :22710–44238,22710– 44650). 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Latest..

ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΟ

ΧΙΟΣ : Αερογέφυρα σωτηρίας στήθηκε για ένα νεογέννητο μωρό από τη Χίο σε Νοσοκομείο των Αθηνών. Συγκεκριμένα με τη συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας το νεογνό λίγων ωρών που … [Read More...]