Π.Ε. Σάμου : Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής προσώπων σε δάση του Νομού Σάμου

ΙΚΑΡΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                            Σάµος, 16/5/2018ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής προσώπων σε δάση και περιοχές ειδικής προστασίας του Νοµού Σάµου .

ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:1. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ( αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ )2. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύει σήµερα.3. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.4. Την µε αρ. πρωτ.: 2132/17-3-2017/ Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, « Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».5. Το υπ’ αριθµ. 4011/2-6-2016 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.6. Την υπ’ αριθµ. Α∆Α:6Α82465ΧΘ7-ΞΧΥ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για την εξουσιοδότηση των Περιφερειαρχών για την εφαρµογή του µέτρου απαγόρευσης.7. Το υπ’ αριθµ. 27866/256/2-6-2017 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τους Αντιπεριφερειάρχες για την εξουσιοδότηση εφαρµογής του µέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές.8. Την µε αρ. πρωτ.32470/6-6-2017 Α∆Α: 75ΜΝΟΡ1Ι-3ΩΩ Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για την εξουσιοδότηση εφαρµογής του µέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές.9.Την οµόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στην συνεδρίαση της 15/5/2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την υλοποίηση της απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) κατά την συνεδρίαση της 15/5/2018 , για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νοµού Σάµου, από τις 6 κάθε βράδυ έως τις 6 το πρωί και για το διάστηµα από 16/5/2018 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2018.
H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει στις περιπτώσεις που ο ηµερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρµόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερµού). Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοιτων Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία.
2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και της παρουσίας πολιτών το ίδιο χρονικό διάστηµα 16/5/2018 µέχρι και 31/10/2018 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητα του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πέριξ και εντός των:
α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσµου Ανατολικής Σάµου στην περιοχή Καµάρα ∆.Ε. Βαθέος καιβ) των ΧΑ∆Α Ραχών και Ευδήλου ευθύνης του ∆ήµου Ικαρίας.
Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία.
3. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές περιµετρικά του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάµου και για το διάστηµα από 16/5/2018 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2018 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία.
4. Ενηµερώνονται οι πολίτες ότι από 16/5/2018 µέχρι και 31/10/2018 υπάρχει ενδεχόµενο ελέγχου, από εξουσιοδοτηµένα όργανα (Πυροσβεστική – Αστυνοµία – Στρατός –∆ασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούµε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσµα.Η πραγµατοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις προαναφερόµενες περιοχές, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα µέτρα πυρασφάλειας, που από αυτή κρίνονται αναγκαία.H εφαρµογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, στις ∆ασικές και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µε περιοχή ευθύνης τους ∆ήµους των αντίστοιχων περιοχών.Οι τοπικές οµάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς, επίπεδο 3 (υψηλό), 4 (πολύ υψηλό), ή 5 (κατάσταση συναγερµού) του Χάρτη πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς της ∆/νσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.Καλούµε τους πολίτες του Νοµού Σάµου να συνδράµουν στην προσπάθεια των κρατικών, αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία του Νοµού.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.
Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάµενος του ΤµήµατοςΠολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σάµου                                                                                                                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης Σάµου
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΑΤΟΥΡΗΣ

Latest..

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΧΙΟΣ : Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να ξεκινήσει ένα διάλογο και να συντονίσει τις ενέργειες οι οποίες μπορούν και πρέπει να γίνουν για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, … [Read More...]

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΧΙΟΣ : Ολοκλήρωσε τις εργασίες προετοιμασίας η Οργανωτική Επιτροπή του Παμβρονταδουσιακού Συνεδρίου, υπό τον τίτλο «Ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», που θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο … [Read More...]

TΟ «ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ΤΗΣ TEN

ΧΙΟΣ : Συνεχίζει το «λίφτινγκ» του στόλου της η TEN του Nικόλα Tσάκου, της οποίας η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται στα 317,6 εκατ. δολ. O εφοπλιστής, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του … [Read More...]

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

ΧΙΟΣ : Ζητούνται νέοι/ες από καφέ - μπαρ για να καλυφθούν θέσεις στο μπαρ, σέρβις, λάντζα και μάγειρα. Μόνο για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη προυπόθεση η αποστολή βιογραφικού στο … [Read More...]

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΧ

ΧΙΟΣ : Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή πλεύσης του ιστιοπλοϊκού σκάφους της οικολογικής οργάνωσης SailMed, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη άφιξη του στο λιμάνι … [Read More...]