Π.Ε. Σάμου : Σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας τη Δευτέρα 10/12/18

ΙΚΑΡΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ
Σάµος 4 ∆εκεµβρίου 2018
ΘΕΜΑ : Σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Την ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π.Ε. Σάμου, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) µε τη συµµετοχή των αποδεκτών για ενέργεια, προκειµένου να δοθεί έµφαση στα παρακάτω αντικείµενα:1. Απολογισµός αντιπυρικής περιόδου 2018 στον Νοµό Σάµου.2. ∆ράσεις πρόληψης ενόψει χειµερινής περιόδου .3. Μεταναστευτικό – ∆ράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία .
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΣάµουΚατρακάζος Νικόλαος

Latest..