Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 04-12-2018

ΚΩΣ: Σας προσκαλούμε στην 18η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤρίτη 04-12-2018 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
Τροποποίηση υποβολής τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την πράξη «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Κω για επωφελείς χρήσεις».Παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση – τροποποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου νήσου Κω».Παραλαβή για την «Παροχή τεχνικής υπηρεσίας καταγραφής, αξιολόγησης της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και βελτίωσης – επικαιροποίησης της μελέτης επέκτασης της Ε.Ε.Λ. πόλεως Κω».Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Περιφερειακών και Λογισμικού».Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων».Έγκριση της υπ΄αριθ. 43/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση – επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού Καρδάμαινας».Έγκριση της υπ΄αριθ. 44/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου».Έγκριση της υπ΄αριθ. 42/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2019-2020».Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ενανθρακωμένων ζωνών σκυροδέματος σε δεξαμενές των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού πόλεως Κω».Αποδοχή χρηματοδότησης για το 1ουποέργο «Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου &Α΄φάσηςΜαστιχαρίου» της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω».Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Ανακατασκευή ΥδατόπυργουΑντιμάχειας Κω».Αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος 2018.Έγκριση δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ στην ειδική ημερίδα με θέμα «Ειδικά και κρίσιμα θέματα νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών» που διοργανώνει η FORUMTRAINING&CONSULTING στην Αθήνα.Έγκριση δαπάνης μετακίνησης τηςΓενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσηςτελών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του έτους 2019.Έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και ανανέωση αδειών χρήσης για το έτος 2019.Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης εργοδοτικών εισφορών προς ΕΦΚΑ παρελθόντων οικονομικών ετών.Λήψη απόφασης για απόσυρση από την κυκλοφορία του οχήματος ΚΗΥ 4081.Έγκριση δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2018.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.Λοιπά θέματαΑιτήσεις δημοτών.Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ             
                                                                  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
 
 
ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Latest..