&.Σφαγή&. με τα Σχέδια Βελτίωσης στο Βόρειο Αιγαίο – Χρήματα μόνο για το 20% των αιτήσεων

ΛΕΣΒΟΣ: Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι στις 5/10/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η πρόσκληση αφορούσε δύο δράσεις του υπομέτρου, τη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».Η δημόσια δαπάνη που έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχεται στα 316 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 295,2 εκ. ευρώ προορίζονται για τη δράση 4.1.1 και τα 20,8 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3. Από τα ανωτέρω ποσά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών συλλογικών προσώπων τα 73,8 εκ ευρώ για τη δράση 4.1.1 και τα 10,4 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3
Συνολικά υποβλήθηκαν 15.364 αιτήσεις ενίσχυσης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 1,6 δισ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 935 εκ. ευρώ.
Στο Βόρειο Αιγαίο  υποβλήθηκαν συνολικά 1.237 αιτήσεις ( οι δύο προτάσεις είναι από συλλογικά σχήματα). Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις 80.481.000 ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 16.561.000 ευρώ!  Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται 63.920.000 ευρώ!  Αν ο προϋπολογισμός μείνει ως έχει τότε θα εγκριθεί μόνο το 20% των αιτήσεων. ( αναλογία 1 προς 5)
Αναλυτικά στοιχεία ανά είδος προσώπου (φυσικά και νομικά πρόσωπα – συλλογικά σχήματα), και αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανά περιφέρεια ακολουθούν στους επόμενους πίνακες. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα δεν υπάρχουν χρήματα ικανοποιητικά ποσά από άλλες Περιφέρειες που να μπορούν να μεταφερθούν στο Βόρειο Αιγαίο. Αντιθέτως και άλλες Περιφέρεις αντιμετωπίζουν θέμα με τον προϋπολογισμό αλλά το Βόρειο Αιγαίο έχει την χειρότερη αναλογία όπως έχουμε αναφέρει ( 1 προς 5)Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και θα γίνει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ακολουθήσουν οι εντάξεις των δικαιούχων που θα καλύπτονται από το όριο των πιστώσεων.
Είναι άμεση ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους φορείς ώστε να γίνει γενωαία αύξηση του προϋπολογισμού προς το Βορείο Αιγαίο.
Τα Σχέδια Βελτίωσης  είναι το βασικό επενδυτικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξης. Στα Σχέδια Βελτίωσης που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνονταν οι δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
Υπενθυμίζουμε ότι το Ποσοστό επιδότησης στην  Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου είναι από  75% – 85%
Ενδεικτικά αναφέρουμε:Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες

Latest..