Τι αναφέρει η απόφαση μίσθωσης εκτάσεων για το νέο hotspot Σάμου

ΣΑΜΟΣ: Στο πρόγραμμα “Διαύγεια” αναρτήθηκε την Τετάρτη η απόφαση του υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής Δημήτη Βίτσα για τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων στην περιοχή “Ζερβού” για τη δημιουργία του νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών (hotspot) της Σάμου.Φωτογραφία από το VoreioAigaio.Ert.grΜηνιαίως θα δαπανώνται 10.100 ευρώ για τη μίσθωση τριών όμορων ακινήτων για τον σκοπό μετεγκατάστασης του hotspot.Συνολικά για τα μισθώματα του 2019 θα χορηγηθεί ποσό περίπου 80.000 ευρώ.Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά:”1. Την αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/17108 από 18/12/2018 εκδήλωσης ενδιαφέροντος: α) του Κνίτου Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, β) Ατζαμόγλου Ιωάννη του Σπυρίδωνος, και γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΕΤΥΠΟ Α.Ε», για την εκμίσθωση όμορων εκτάσεων στην περιοχή «Ζερβού» της Διοικητικής Ενότητας Δήμου Σάμου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με τα από 04/02/2019 με αρ. πρωτ. 4.3/2934/05.02.2019 συμπληρωματικά/ διορθωτικά στοιχεία.2. Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης των αναλυτικά περιγραφόμενων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/17108 από 18/12/2018 εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με τα από 04/02/2019 με αρ. πρωτ. 4.3/2934/05.02.2019 συμπληρωματικά/ διορθωτικά στοιχεία, ιδιωτικών ακινήτων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τον σκοπό μετεγκατάστασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Σάμου:α) του Κνίτου Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, β) του Ατζαμόγλου Ιωάννη του Σπυρίδωνος, αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ και γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΕΤΥΠΟ Α.Ε», αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος δύο χιλιάδων επακοσίων (2.700) ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων και εκατό ευρώ (10.100 €) μηνιαίως, για την εκμίσθωση όμορων εκτάσεων στην περιοχή «Ζερβού» της Διοικητικής Ενότητας Δήμου Σάμου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.3. Οι ως άνω εκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Σάμου, σύμφωνα και με τους ειδικότερους περιορισμούς χρήσης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.4. Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης ορίζεται πενταετής, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης. Ως ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτών.5. To συνολικό μίσθωμα θα καταβληθεί ως ακολούθως:α. προκαταβολή ύψους 10% του συνολικού μισθώματος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης.β. καταβολή του υπολοίπου του συνολικού μισθώματος σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης.6. H παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης και η ολοκλήρωση αυτών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης”.Αρχική δημοσίευση στο My Samos Blog: www.my-samos.blogspot.comΤα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και Εισιτήρια για όλα τα πλοίαLinkwiseCreative.subid(1, “BASIC”); LinkwiseCreative.rotator(14241, 28156, “_blank”, “0”);

Latest..