Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχες Καλυμνιές

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

Το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας, προκηρύσσει  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.56  Ν.4182 |2013  {2] δύο υποτροφίες με επιλογή για το ακαδ. έτος  2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό,  σε διακεκριμένες πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. της χώρας μας, χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Περιφέρεια  Δωδεκανήσου.      
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500.οο ευρώ μηνιαίως και είναι διάρκειας  {1} ενός έτους.
Απαραίτητα   δικαιολογητικά:   
-Αίτηση   υποψηφίας  για  συμμετοχή
-Φωτοτυπία  ταυτότητας
– Αντίγραφο   πτυχίου  σχολής  Α.Ε.Ι. με βαθμολογία  ‘’άριστα’’  ή   ‘’λίαν  καλώς ‘’
-Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.
-Βεβαίωση επιτυχίας  η αποδοχής της υποψήφιας στο τμήμα ή την σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές .
-Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και φόρου  Ν.4223 |2013   { Ε.Ν.Φ.Ι.Α.]
-Υπεύθυνη  δήλωση της υποψηφίας ότι δεν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα  ή για τον ίδιο σκοπό.
-Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα αποσταλούν εντός 45 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης  την  07-11-2018 , στην οδό   Υπ. Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 30 Τ.Κ  15452  Αθήνα. Πληροφορίες   τηλ.  210-6726095,  κιν. 6934390282
Η Πρόεδρος
Λεμονιά Αλεξοπούλου

Latest..