181 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Hotspot της Μόριας – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα

ΛΕΣΒΟΣ :

Στη δηµιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψηςπροσωπικού σε ∆ήµους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικώνροών – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, αφορά η ∆ηµόσια ΠρόσκλησηΝ. 9 /2017 προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που δηµοσιεύεται σήµερα.Τo Πρόγραµµα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής,Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών » συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδακαι την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους στοµητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά την Παρασκευή28/7/2017 και ώρα 10ηπρωινή και λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12ηµεσηµβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο – αποκλειστικάµέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώνταςτο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµαυποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα ΚοινωφελούςΧαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ πουανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ∆ΙΟΙΚΗΣΗ2• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη οικογενειών στιςοποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώοανέργων του ΟΑΕ∆.• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη µονογονεϊκώνοικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι.• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοιστα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τατυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτηµα II της ∆ηµόσιαςΠρόσκλησης.• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, άνεργοι άνω των 29 ετών.• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του«Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου ΕγγυηµένουΕισοδήµατος»Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν µίαηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, ως πιστοποιηµένοι χρήστες στις ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σεαυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα τουΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), και συγκεκριµένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Ο∆ΗΓΙΕΣΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆- Οδηγίες για την απόκτησηΚωδικών Πρόσβασης.Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (8/8/2017), έχουν µόνο οιδυνητικά ωφελούµενοι:1. άνεργοι µονογονεϊκών οικογενειών,2. άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ωςκανονικοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν ναµεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ και3. οι εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ.Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουµένωναντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, την ΓΓΠΣ και την Η∆ΙΚΑ ΑΕ.Αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργωνΟι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µεβάση τα επτά αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης:1) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του ωφελουµένου µεανώτατο όριο τους 60 µήνες.2) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου τωνανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούµενου) σε ποσοστό 50% και άνω.4) Το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό.5) Την ηλικία.6) Τον αριθµό των ανήλικων τέκνων.7) Τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων ΑµΕΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) µε ποσοστόαναπηρίας 67% και άνω.8) Εντοπιότητα βάση της έδρας της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου.9) ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «ΕλαχίστουΕγγυηµένου Εισοδήµατος».Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων κριτηρίωνµε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο, µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού τουΟΑΕ∆.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασίαπροσλήψεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα τουΟργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (www.oaed.gr) όπου έχει αναρτηθείη µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσια Πρόσκληση.Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα27-07-2017 Δελτίο Τύπου27-07-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/201727-07-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)27-07-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)27-07-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)Για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.

Latest..