Αναπτυξιακή Λήμνου: Πρόσκληση του τοπικού προγράμματος του «ΕΠ Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» για την Λήμνο & τον Άγιο Ευστράτιο.

ΛΗΜΝΟΣ:

Πρόσκληση του τοπικού προγράμματος του «ΕΠ Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» για την Λήμνου & τον Άγιο Ευστράτιο.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΦ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου, η Αναπτυξιακή Λήμνου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους και
Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

να  υποβάλουν προτάσεις (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Περιοχή Εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόκλησης, αποτελεί όλη η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου (νήσος Λήμνος και Αγίου Ευστρατίου).
Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 590.000,00€, αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΙΥΤΙΚΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) και πιο συγκεκριμένα :  

Α/Α
ΥΠΟΔΡΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1
Εκσυγχρονισμός αλιευτικών καταφυγίων
590.000,00
Έως 100%

2
Ανάδειξη, προστασία και οικο-τουριστική αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους

3
Υποδομές εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών

4
Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και την ανάδειξη μνημείων ναυτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

5
Η Ενίσχυση και στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων αλιευτικών περιοχών και παράκτιας ζώνης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της) η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anel-sa.gr και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 16.11.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 19.02.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα καταθέσει στο Πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Ιερού Λόχου 23, Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ, άλλες διευκρινίσεις και για τεχνικά θέματα αρμόδιοι είναι η κα Αναστασία Μαυρομουστάκη και η κα Χρύσα Αποστολίδου, τηλέφωνο 2254023849, e-mail:info@anel-sa.gr.
Για  την Αναπτυξιακή Λήμνου A.Α.Ε. ΟΤΑ
Σοφία Τριανταφύλλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος της ΟΤΔ

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..