Δημοπρατείτε η κατασκευή του γηπέδου 9Χ9 στο Κοκκάρι

ΣΑΜΟΣ: Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ΕΣΗΔΗΣ και η προθεσμία για την εκτέλεση του ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 15:00 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι ο η Παρασκευή 03/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 325.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 204.699,30€ τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 36.845,87 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 36.231,78 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (17%): 47.222,22 €. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 245.000,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (ΣΑΕ 055): 2017ΣΕ05500010 και κατά 80.000,00 € από ιδίους πόρους κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 30.7326.3005. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.islandofsamos.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η τεχνική έκθεση αναφέρεται στην εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟY» του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Ο χώρος στον οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί το γήπεδο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου και βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό Κοκκαρίου.Ο χώρος χρησιμοποιείται σαν αυτοσχέδιο γήπεδο ποδοσφαίρου για προπόνησηαπό την τοπική ομάδα και από παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου. Το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου, βρίσκεται επί της εθνικής οδού Σάμου Καρλοβάσου στο ύψος του περιφερειακού Κοκκαρίου και έχει μεγάλη έκταση περίπου 22.000 τ.μ. Υπάρχει η αναγκαιότητα να κατασκευαστεί ένα νέο γήπεδο με προδιαγραφές το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σαν προπονητήριο για τις τοπικές ομάδες όχι μόνο για το Κοκκάρι αλλά και για τις ομάδες της Σάμου λόγω της κοντινής απόστασης και της εύκολης πρόσβασης στο χώρο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΗ κατασκευή του γηπέδου θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γενικής γραμματείας αθλητισμού. Το μέγεθός θα είναι 60,00 Χ 45,00 μ. (Κατηγορίας Κ12) και προορίζεται για προπονητήριο και διεξαγωγή αγώνων κατηγορίας Κ12 . Για την κατασκευή του θα εκτελεστούν συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες: ü διαμόρφωση στάθμης καταστρώματος με επίχωσηü Διαμόρφωση της υποδομής του γηπέδου από θραυστό υλικό λατομείου και τις αναγκαίες κλίσης για την ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων. ü Κατασκευή περίφραξης κατάλληλου ύψους με μεταλλικούς πασσάλους και συρματόπλεγμα σε βάση σκυροδέματος και συνεχόμενο χαμηλό στηθαίο. ü Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα.ü Τοποθέτηση του εξοπλισμού (εστίες, σημαίες κορνερ, πάγκοι αθλητών) και διαγράμμιση του γηπέδου. ΧωματουργικάΣτις χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνονται η μόρφωση της στάθμης των γηπέδων καθώς και η μόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με το σχέδιο γενικής διάταξης. Οι διάφορες στάθμες των χώρων και λοιπών κατασκευών που αναφέρονται πιο κάτω, θα γίνουν όπως ορίζονται στο σχέδιο γενικής διάταξης και τις οδηγίες του επιβλέποντα. Οι επιχώσεις του αγωνιστικού χώρου θα γίνουν με μηχανικά μέσα σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της μελέτης, ομοίως θα γίνουν και οι εκσκαφές των τάφρων που προβλέπονται εντός του χώρου των γηπέδων για το δίκτυο αποστράγγισης που απαιτείται, έτσι ώστε να αποστραγγίζεται ο αθλητικός χώρος από τα όμβρια ύδατα και για τα περιμετρικά τοιχεία της περίφραξης. Κατασκευή υποδομής γηπέδου.Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.Η διατομή της υποδομής του γηπέδου θα κατασκευαστεί από θραυστό υλικό λατομείου ως εξής:Η σύνθεση κατά στρώσεις θα είναι:1η στρώση: Σκύρο ή αμμοχάλικο μεγάλης απορροφητικότητας, ποταμίσιο ή λατομείου, σε πάχος 15 cm (κοκκομετρία 30 – 60 mm) 2η στρώση: 3Α σε πάχος 12 cm (κοκκομετρία 0 – 30 mm)3η στρώση: Άμμος λατομείου – Φίλερ σε πάχος 3 cm (κοκκομετρία 0 – 4 mm) Οι κλίσεις για το γήπεδο είναι 0,5 % από το κέντρο του γηπέδου προς τις άκρες,Στην προαναφερθείσα κατασκευή της υποδομής θα υπάρχει κυλίνδρωση ανά 10 cm τοποθετημένου υλικού διατηρώντας την κλίση του γηπέδου. Η συμπύκνωση και η επιπεδοποίηση της επιφάνειας θα γίνεται με κυλίνδρωση. Η κυλίνδρωση θαγίνεται παράλληλα προς το μεγάλο άξονα του γηπέδου. Εάν απαιτηθεί θα πραγματοποιείται και διαβροχή κατά την διάρκεια της συμπύκνωσης. Οποιαδήποτε μετατόπιση του υλικού που θα δημιουργηθεί, πρέπει να διορθώνεται με αφαίρεση ή προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αμέσως θα επανακυλινδρώνεται, μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί λεία και ομοιόμορφη. Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα, το υλικό θα συμπυκνώνεται με άλλα μηχανικά μέσα, κατά την κρίση του Αναδόχου.Τα όμβρια ύδατα θα πρέπει να απορροφούνται κατακόρυφα. Το κατώτερο όριο υδροπερατότητας μετρούμενο συμφώνως της μεθόδου ΕΝ 12616 ή ισοδύναμο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από τα 180 χιλιοστά ανά ώρα. Το γήπεδο θα έχει διπλή κλίση για να απορρέουν τα όμβρια. ΠερίφραξηΑναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:1. Εκσκαφή τάφρου με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος.2. Κατασκευή τοιχίου βάσης από μπετόν C16/20 πάχους 30cm οπλισμένο. Το ύψος του τοιχίου πάνω από το διαμορφωμένο έδαφος θα είναι 30cm, το βάθος της θεμελίωσής του 40cm σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και με τις οδηγίες της επίβλεψης.Η κατασκευή της περίφραξης θα είναι ύψους 5,00 m και θα αποτελείται από:κατακόρυφους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες (ορθοστάτες)Φ2΄΄. Επίσης στο άνω τμήμα φέρει οριζόντιο γαλβανισμένο σιδηροσωλήναΦ2΄΄. Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,00 μ., έτσι ώστε το υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη. Στις τέσσερις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες με αμφίπλευρα στηρίγματα που έχουν κλίση 5° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της περίφραξης και προς τα κάτω. (Οι ορθοστάτες και τα στηρίγματα είναι επίσης από γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2). Το ύψος της περίφραξης (5,00 μ.) χωρίζεται οριζόντια στα πέντε με γαλβανισμένο σύρμα στερέωσης πάχους 3 χιλ. που συνδέει τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Το σύρμα τοποθετείται στη βάση και στην κορυφή της περίφραξης σε ύψος 1,10, 2,20, 3,30 και 4,40 μ. από τη βάση. Η περίφραξη συμπληρώνεται με γαλβανισμένο πλέγμα με οπές 5 Χ 5 εκ. και πάχους 3 χιλ. Το πλέγμα τοποθετείται επί των ορθοστατών και του οριζόντιου άνω σιδεροσωλήνα. Η σύνδεση των οριζοντίων σωλήνων που ενώνουν τις κορυφές των ορθοστατών θα γίνουν με ταυ και στην περίπτωση που συνδέονται μεταξύ τους θα χρησιμοποιηθούν μούφες. Στις γωνίες αντίστοιχα θα χρησιμοποιηθούν τρίστομα. Οι γωνιακοί ορθοστάτες θα αντιστηρίζονται με σωλήνες που έχουν κλίση 45o και θα εγκιβωτιστούν στο περιμετρικό τοιχίο σκυροδέματος . Για την κατασκευή αυτή θα χρησιμοποιηθούν τετράστομα και γωνίες 45ο Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην αντοχή της περίφραξης στη διάβρωση. Για το λόγο αυτό όλα τα τεμάχια και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστατευμένα από τη διάβρωση (σκουριά) με θερμό γαλβάνισμα, με αποφυγή οποιασδήποτε ηλεκτροκόλλησης. Τοποθετούνται επίσης, οι θύρες εισόδου παικτών και διαιτητών πλάτους δίφυλλε πλάτους 2Χ 1.10μ. κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά. Θα γίνει κοιτόστρωση της επιφάνειας μεταξύ του αγωνιστικού χώρου και της περίφραξης με C16/20 και πλέγμα Τ131. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΠρομήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, πράσινου χρώματος τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες καi τοποθετημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, monofilament, το λιγότερο στα 12.900Dtex και άνω και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από πολυουρεθάνη (PU). Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10cm2. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (πέλους και κύριας  υπόβασης) στα 52mm, ενώ ο αριθμός ινών που θα διαθέτει η κύρια υπόβαση θα είναι 6.100 ραφές/ m2 με ελάχιστο τα 100.000 νήματα/ m2. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό βάρος (πέλους και κύριας υπόβασης) θα είναι το λιγότερο 1.800gr/ m2. Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή ΕΝ12616 και θα κυμαίνεται στα 360lt/m2 περίπου. Τα ρολά, πλάτους 3,90m έως 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο υλικό , σε χρώμα άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη γραμμογράφηση του γηπέδου.Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με ισόκοκκη και στρογγυλή χαλαζιακή άμμο πλυμένη και στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με  κόκκους ελαστικού (sbr) για τη δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα. Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους 10cm ίδιων προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπητα. Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και των κόκκων ελαστικού sbr που πρέπει να ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπου SMG SANDMATIC ή ισοδύναμου. Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της γέμισης, ώστε να ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με καλές καιρικές συνθήκες Αθλητικός εξοπλισμός γηπέδου. Θα γίνει προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση: Δύο εστιών, διαστάσεων 5,00 Χ 2,00 m από χάλυβα με εποξειδικό χρώμα λευκό, Ευρωπαϊκών προδιαγραφών UNI EN 749-FIGC-IFAB, περιλαμβανομένων των διχτυών. Το κάθε γκολπόστ θα φέρει δίχτυ καρέ 12 x 12 cm, από πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόμοιο υλικό, που θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών, ικανής αντοχής και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Σημαιών των γωνιών, με τους ιστούς τους. Θα υπάρχει δυνατότητα προσθαφαίρεσης και επανατοποθέτησης. Δύο υπόστεγα αναπληρωματικών παιχτών ποδοσφαίρου 10 θέσεων, μήκους 5 μ. πλάτους 0.70 μ. και ύψους 2.30 μ., με πλαστικά καθίσματα. Ο σκελετός θα αποτελείται από ελάσματα θερμής εξέλασης (θερμογαλβανισμένος ή ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας) ορθογωνικής διατομής 50Χ30, τα οποία θα έχουν κουρμπαριστεί σε ύψος 100 εκ. και θα δένονται μεταξύ τους με οριζόντια ελάσματα θερμής εξέλασης. Ο πάγκος θα είναι επενδεδυμένος στην πλάτη (καμπύλη) και στο πλάϊ με πολυκαρμπονικό υλικό για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα καθίσματα του πάγκου (10 τεμ.) θα είναι με πλάτη, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο και θα έχουν διαστάσεις: ύψος 33 εκ., πλάτος 44 εκ. και βάθος 44 εκ. και θα έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις δοκιμές αντοχής και αναφλεκτικότητας και υπέρυθρων ακτινών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με μονή στρώση μίνιο (αντισκωριακή προστασία) και διπλή στρώση τελικού χρώματος. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι επαρκώς πακτωμένος στο έδαφος για την ασφάλεια των αθλητών και παρευρισκομένων με μήκος τέσσερα μέτρα έκαστος και 2 πλαστικά καθίσματα ανά τρέχον μέτρο. Ο σκελετός του θα είναι ισχυρός μεταλλικός ενώ η οροφή του θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό το οποίο προστατεύει και από την υπεριώδη ακτινοβολία. Το πίσω μέρος του και οι δύο πλευρές του θα είναι επίσης κατασκευασμένες από πολυκαρβονικό υλικό διάφανο και άθραυστο. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΜε την αριθ. 36043/13.5.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα ένταξη πράξης του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (ΣΑΕ 055) χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με το ποσό των 600.000 € σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ : Ω0Ν446ΜΤΛ6-6ΞΨ) H δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 325.000,00 € όπου ποσό 245.000,00 χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 80.000,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου Ανατολικής Σάμου. H δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 325.000,00 €, συνυπολογισµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 17% (ποσού 47.222,22 €). Ποσό 36.845,87 € αφορά το ΓΕ & ΟΕ και 36.231,78 € αφορά τα απρόβλεπτα. 45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ΕΣΗΔΗΣ και η προθεσμία για την εκτέλεση του ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.SamosSport.gr

Latest..

Δηλώσεις Κρασώνη

ΣΑΜΟΣ: Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Futsal Κρασώνη, μετά από τον αγωνα με την Σάμος Futsal 5-5 στη ΣάμοSamosSport.gr … [Read More...]

Από τη συνάντηση του ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μ.Κουτουλάκη με τον Έπαρχο ΠΕ Καλύμνου Μ.Μουσελλή (video)

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Στην Κάλυμνο ήλθε σήμερα Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023,το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΝΑΝΠ Μανώλης Κουτουλάκης, προκειμένου να … [Read More...]