Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην οικογένεια

ΚΩΣ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ παραμε νει η διαχρονικη αξι α του Ελληνισμου και ο θεματοφυ λακας των σχε σεων και της ανατροφη ς των παιδιω ν μας.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ευλογει την οικογε νεια, η Αστικη Εταιρει α ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ εργα ζεται με την οικογε νεια και ο Συ λλογος Πολυτε κνων Κω Νισυ ρου αγωνι ζεται για την τεκνοποιι αν.
Τιμω ντας την Οικογε νειαν, αποφασι σθηκε να ανακηρυ ξουμε τον μη να ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 2023 αφιερωμε νο στην Οικογε νεια με σειρα εκ- δηλω σεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ŸΚυριακή,08Ιανουαρίου,2023,ώρα6μ.μ.,αίθουσα ΧΑΝΙ. Παρουσι αση του βιβλι ου Η ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΕΝΟΣ ΓΑΜΟΥ, της κυρι ας Χρυ σας Ζανε ση Αλεξα κη και δημο σια συζη τησις για τον Γα μο και τηνΠατρο τητα.
Ο Σεβασμιω τατος Μητροπολι της Κω ου και Νισυ ρου χαιρετι ζει την εκδη λωση, ομιλητε ς η συγγραφε ας, ο Δρ Αθανα σιος Μουστα κης, θεολο γος και ο Δρ Δημη τριος Κ. Γερου καλης, ιατρο ς ψυχι ατρος.
Συντονίζει η κυρία Διονυσία Τελλή Τσιμισίρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Κω και Δ.Σ. Α.Ε.
Ÿ
Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, 2023, ώρα 6μ.μ., αίθουσα πρ. Εβραϊκής Συναγωγής.
Εκδη λωση, δημο σια συζη τηση με θε μα Οικογε νεια, Εφηβει α, Βι α. Ομιλητε ς η κυρι α Άντα Καφασα ρη, Επιμελη τρια Ανηλι κων και ο Δρ Δημη τριος Κ. Γερου καλης, ιατρο ς ψυχι ατρος.
Συντονιστη ς ο κυ ριος Νικηφο ρος Φα ρκωνας, κοινωνιολο γος’ Χαιρετισμο θα απευθυ νουν ο εκπρο σωπος της Ιερα ς Μητροπο λεως Κω ου και Νισυ ρου, η κυρι α Διονυσι α Τελλη Τσιμισι ρη, Προ εδρος Δ.Σ. Κω και Α.Ε. και η κυρι α Διονυσι α Δρο σου, Προ εδρος Συλλο γου Πολυτε κνων.
Ÿ
Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου, 2023, ώρα 6μ.μ., αίθουσα ΧΑΝΙ.
Ε γκαι νια ε κθεσης Αγιογραφι ας παιδιω ν πολυ τεκνων οικογενειω ν, με τι τλο ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΕΡΟ.
Τη ν ε κθεση θα εγκαινια σουν και θα χαιρετι σουν ο Σεβασμιω τατος Μητροπολι της Κω ου και Νισυ ρου κ Ναθαναη λ, η κυρι α Διονυσι α Τελλη Τσιμισι ρη προ εδρος Δ.Σ. Κω και του ΔΣ Α.Ε. και η κυρι α Διονυσι α Δρο σου, προ εδρος Δ.Σ. Συλλο γου Πολυτε κνων.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό Σάββατο, 21 Ιανουαρίου και Κυριακή, 22 Ιανουαρίου.

Latest..

ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ : ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ, Απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο επέκταση του προσήνεμου μόλου Όρμου Μαραθοκάμπου

ΣΑΜΟΣ: Απεντάχθηκε, τελικά, από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Επέκταση του προσήνεμου μόλου λιμένος Όρμου Μαραθοκάμπου Σάμου» τελικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων … [Read More...]

&.Δεν με βλέπει κανείς ας εγκαταλείψω τον σκύλο στην Αγ. Κυριακή Μυτιλήνης….&. Όμως ένα αυτόπτης μάρτυρας χάλασε τα σχέδια του

ΛΕΣΒΟΣ: Χτες (9/6/2023) το απογευμα στην Αγια Κυριακη Μυτιλήνης σταματησε ενα αγροτικό ΙΧ.Ο οδηγός κατέβηκε, έβγαλε ένα σκύλο που είχε στην καρότσα και… εξαφανίστηκε. Δεν … [Read More...]