Θέσεις εργασίας: Πρόσληψη 5 ατόμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού

ΛΕΣΒΟΣ:
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοίνωσε ότι θα προσληφθούν πέντε υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών), προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Δνσης Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης.
Η σχετική ανακοίνωση:
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).
3) Την αριθμ.270/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έτσι όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε από την αριθμ.362/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4) Την αριθμ.πρωτ.ΔΟΥ/18170/11-6-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
5) Τις κατεπείγουσες πρόσκαιρες ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.
Ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών), προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Δνσης Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης όπως απεικονίζεται κατωτέρω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ εργατώνΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 5ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόνταΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) μήνες
Αναλυτικά:
Η Προκήρυξη
Η Αίτηση
Η Υπεύθυνη Δήλωση

Latest..

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΙΚΑΡΙΑ : Ο Κορωνοϊός συνεχίζει να καλπάζει στη χώρα μας με τον ΕΟΔΥ σήμερα να ανακοινώνει 21 νεκρούς από την πανδημία φτάνοντας στο σύνολο πλέον τους 12.405 θανάτους … [Read More...]

Κορωνοϊός: 12.405 θάνατοι στην Ελλάδα

ΙΚΑΡΙΑ : Ο Κορωνοϊός συνεχίζει να καλπάζει στη χώρα μας με τον ΕΟΔΥ σήμερα να ανακοινώνει 21 νεκρούς από την πανδημία φτάνοντας στο σύνολο πλέον τους 12.405 θανάτους από την … [Read More...]

Αύριο με το «Βήμα της Κυριακής», αφιέρωμα στο Βόρειο Αιγαίο από το περιοδικό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» με πλούσια παρουσίαση της Λήμνου!

ΛΗΜΝΟΣ: Αύριο Κυριακή μην χάσετε στο «Βήμα της Κυριακής» το περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ, στον πλήρη ταξιδιωτικό οδηγό για την Ελλάδα και τους προορισμούς της σε μία πολυτελής έκδοση 430 … [Read More...]