Μεταφορικό Ισοδύναμο: Τροπολογία άμεσης καταβολής σε κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών

ΚΩΣ: Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Oικονομικών τροποποιούνται και οι διατάξεις του ν.4551/2018 αναφορικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.).

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:α) Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) υγρών καυσίμων, το οποίο καταβάλλεται εφεξής στους μόνιμους κατοίκους και στις επιχειρήσεις που διαμένουν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στα επιλέξιμα νησιά, αντίστοιχα. (Κατά τα ισχύοντα, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίμων είναι μόνο οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων).
β) Το μέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιμα για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δικαιούχων τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή στα επιλέξιμα νησιά.
γ) Με κ.υ.α., καθορίζεται το ύψος του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα και προβλέπεται η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.
Σύμφωνα με την αιτιολογική εκθεση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη πιλοτική εφαρμογή, σε 34 νησιά της χώρας, του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στο σκέλος των καυσίμων με την άμεση καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) κατευθείαν στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις των νησιών, που είναι δικαιούχοι του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη (MAN) και του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (ΜΑΝ-Ε), αντίστοιχα, αντί για την έμμεση καταβολή του στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, που αποδείχθηκε χρονοβόρα και προβληματική.

Επιπλέον, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με την υλοποίηση του μέτρου και την επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.

Latest..