ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ &.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ&. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΣ :
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί για 16ο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ.) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις:

Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων
Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.Δύναται να λειτουργήσει άμεσα και πλήρως εξ αποστάσεως, σε περίπτωση που απαιτηθεί, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όπως συνέβη κατά το Ακαδ. Έτος 2019 – 2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην σελίδα αιτήσεων του ΠΜΣ (https://odim.aegean.gr/?q=el/node/8)Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2271035422, 2271035402 και ώρες 09:00-16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.aegean.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.600,00€, κατανεμημένο σε δόσεις (600,00€ με την εγγραφή και τρεις (3) δόσεις των 1.000,00€)
Γίνονται δεκτοί/ές Απόφοιτοι Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (το 50% των διαλέξεων πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία).
Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης. Στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, χρηματοοικονομικής, διοίκησης και οικονομίας.

Latest..

Αδέλφια… μας &.δουλεύουν&.

ΧΙΟΣ : Όσοι διαβάζετε τον ημερήσιο Τύπο, ή ακούτε τα «νέα», θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της γης, τουλάχιστον δέκα (10) εστίες … [Read More...]

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΙΟΣ : Εγκρίθηκαν από το Υπουργείου Τουρισμού τρία Προγράμματα  ύψους 40,4 εκατ. ευρώ, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανέργων στους τομείς της Αλιείας, του … [Read More...]