ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΧΙΟΣ :
Ο Δήμαρχος Χίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2020» προϋπολογισμού 169.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και την παρ. 2.2.1 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 91344 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας προ ΦΠΑ ήτοι 2.900,00 ευρώ σύμφωνα με την παρ. 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και οι όροι συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2 στα τηλ. 22713 51702-713 και 22713 51738 για την διακήρυξη και για προδιαγραφές της υπηρεσίας από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου στο τηλ. 22713 50081-85. Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www.chios.gov.gr.

Latest..

Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων 2020 – Ψηφιακές δράσεις για τη φυσική μας κληρονομιά από το Γεωπάρκο Λέσβου

ΛΕΣΒΟΣ: Η Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, η μεγάλη γιορτή των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων οργανώνεται φέτος για δέκατη όγδοη συνεχή χρονιά από τα Γεωπάρκα όλης της Ευρώπης από 24 … [Read More...]

Δημοτικά σχολεία ανοικτά ως τις 26 Ιουνίου. Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί ως τις 31 Ιουλίου

ΛΗΜΝΟΣ: Τρεις μήνες εργαζόμαστε σκληρά για να προσαρμόσουμε τα δεδομένα στην εποχή του κορονοϊού, είπε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως που ανακοίνωσε κι επίσημα το άνοιγμα των … [Read More...]