Σχολεία: Ψηφιακά τα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου

ΛΗΜΝΟΣ: Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν πλέον οι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2016-2017 και μετά, καθώς είναι διαθέσιμες οι σχετικές υπηρεσίες στο gov.gr
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση / Αποφοίτηση από το σχολείο».

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται κωδικοί Taxisnet, ενώ για όσο διάστημα ο απόφοιτος είναι ανήλικος, οι τίτλοι εκδίδονται με ενέργειες των κηδεμόνων. Το απόσπασμα του τίτλου που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, αποθηκεύεται στην θυρίδα του πολίτη (https://my.gov.gr/) και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία των δύο Υπουργείων για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εκπαίδευση, με σκοπό την απλούστευσή τους. Όπως και στις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί (ηλεκτρονικές εγγραφές στα νηπιαγωγεία και την ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς), στόχος είναι η μείωση τόσο του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, όσο και των διοικητικών βαρών για τις υπηρεσίες.
Δημοσιεύτηκε η απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
 Όπως δημοσιεύτηκε σε σχετικό ΦΕΚ από το σχολικό έτος 2016-2017 και για κάθε επόμενο, απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «my school» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά έγγραφα ή να ψηφιοποιείται και να αναρτάται το περιεχόμενό τους ή στοιχεία του, στο σύστημα αυτό. Ρητά ανατίθεται δια της παρούσας η διαχείριση και λειτουργία του Π.Σ. «myschool» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω έγγραφα δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα  γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα  εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα, ή ως ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον προέρχονται από ιδιωτική σχολική μονάδα.  Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ανωτέρω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων , τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών. Η ακρίβεια των στοιχείων των εν λόγω βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται είτε από τους φορείς του δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων .Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
Πώς θα γίνει η εκτύπωση
1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης αιτείται την έκδοση των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 1, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). 2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020. 3. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849). 6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. 7. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται, με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγγραφα. 8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου – χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθευθούν, το τελευταίο επικοινωνεί με τη σχολική μονάδα αποφοίτησης. 9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της παρ.  1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή δια συνδέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με το Π.Σ. «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Τύπος και περιεχόμενο αποσπασμάτων

-Τα αποσπάσματα των εγγράφων  ως προς τον τύπο φέρουν: το εθνόσημο, την ονομασία του φορέα έκδοσης, την ονομασία του φορέα που βεβαιώνει το ακριβές των δεδομένων – στοιχείων, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης.
-Τα αποσπάσματα των εγγράφων ως προς το περιεχόμενο εμπεριέχουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης του/ της μαθητή/τριας, σχολικό έτος παρακολούθησης, τάξη, όνομα σχολικής μονάδας (που εξέδωσε την πράξη απόλυσης), ονομασία ομάδας προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο ή ειδικότητας του τομέα για το Επαγγελματικό Λύκειο, αριθμό και ημερομηνία Πράξης απόλυσης και τον Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου/Γενικό Μέσο Όρο ή τον Μέσο Όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας (Πτυχίο).

Latest..

Η Αλία Ίσσα φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα συμμετάσχει στην Παραολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων

ΛΕΣΒΟΣ: Για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εστιάζει το μήνυμά της στη δύναμη της ένταξης σε τρεις τομείς: την υγεία, την … [Read More...]

Κοφινάς- Σήφι τιμά το 1821

ΧΙΟΣ : Μια επετειακή τοιχογραφία, σχετική με την επανάσταση του 1821, θα παρουσιάσει την Κυριακή στις 6.30 μ.μ. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφι- Κοφινά.Πρόκειται για … [Read More...]