Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Πάσχα 2021 (ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2021)

ΙΚΑΡΙΑ: Η Λιμενική Αρχή Αγ. Κηρύκου/Π.Ο.Ν. ενημερώνει τους άνεργους ναυτικούς για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών του ΠΑΣΧΑ 2021, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα κατά την διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων για έλεγχο δικαιολογητικών. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστικά για το διάστημα, από 06/04/2021 έως και 28/04/2021.
ΠΟΣΑ
α. στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)
β. στους άγαμους ή άγαμες : 300,00 € (τριακόσια ευρώ)
Παρακαλούμε να τηρηθούν κατά γράμμα οι εξής οδηγίες:

ΒΗΜΑ 1ο : Κατάθεση Δικαιολογητικών Στο Π.Ο.Ν. Αγ. Κηρύκου
Κάθε ναυτικός εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Oίκου Nαύτου και στην συνεχεία στην ανακοίνωση με τίτλο «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2021 – ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» εκεί θα βρει για να εκτυπώσει το αρχείο μορφής PDF με ΘΕΜΑ : «ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021» ή στο τέλος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συμπληρώνει τα στοιχεία του, την υπογράφει και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα οποία αναγράφονται και στο κάτω μέρος τις αίτησης) ,τα συμπεριλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αναγράφει επάνω το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ. Τέλος προσέρχεται στην λιμενική Αρχή Αγ. Κηρύκου/Π.Ο.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ για να τα καταθέσει.
ΒΗΜΑ 2ο : Aποδεικτικά Mετακίνησης
Κάθε ναυτικός τηλεφωνεί στο Λιμεναρχείο Αγ. Κηρύκου (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00- 14:00) στο τηλέφωνο 2275022207 ή 2275350700 και κλείνει ραντεβού για την προσέλευσή του και την κατάθεση των δικαιολογητικών. Κατόπιν στην «Πρόσκληση Κατάθεσης Δικαιολογητικών Για Το Δώρο Πάσχα 2021», που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συμπληρώνει τα στοιχεία του την ημερομηνία και το υπογράφει κάτω αριστερά, τέλος το εκτυπώνει και το έχει μαζί του προς επίδειξη στις ελεγκτικές αρχές μαζί με την αστυνομική ταυτότητα και το ναυτικό του φυλλάδιο. Στην συνεχεία θα πρέπει ο ναυτικός να στείλει το απαραίτητο SMS στο 13033 με κωδικό 3 και τα λοιπά στοιχεία του, που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Η , ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν. (ΑΔΑ: ΩΑΩΞ469ΗΞΞ-Υ17):
1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΠΑΣΧΑ 2021 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας δώδεκα (12) μήνες εντός της τριετίας από 02-05-2018 έως 02-05-2021
ή Έχουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της 05ετίας από 02-05-2016 έως 02-05-2021.
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι το Πάσχα 2021 (02-05-2021) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
Τα ναυτολόγια στο φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.
Λόγω των έκτακτων μέτρων , μπορεί να γίνεται δεκτή και η μη επικυρωμένη υπηρεσία από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές , για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020και εντεύθεν.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30-03-2020 εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Πάσχα 2021.
Ανεργία εντός της περιόδου 02/05/2019 έως 02/04/2021
2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 02-05-2019 έως 02-04-2021 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια).
3. α) Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 02-05-2020 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
β) Έχουν επιδοτηθεί για ειδική ανεργία (σύμφωνα με το άρθρου 40 παρ. 1-3 της ΠΝΠ 90Α) μετά την 1η -05-2020 τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτατε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
4. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά τις 02-11-2020 (απολυτήριο στρατού).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)
1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2016-2021, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 02/04/2021 καθώς επίσης και την επόμενη κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση.
2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ)
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός )
4. Λόγω των έκτακτων μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ
5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Πάσχα 2021 την όποια θα βρείτε στην σελίδα του Oίκου Nαύτου την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε – συμπληρώσετε – υπογράψετε και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ KATA ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
6. Για την προσμέτρηση τις υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμιση τις βεβαίωσης από το Ν.Α.Τ. για την καταβολή των εισφορών.
7. Γραμμάτιο εξαγοράς του Ν.Α.Τ. για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα πλοία με ξένη σημαία.(Εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο).
8. Απολυτήριο από τις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων μετά την 02/11/2020 (απολυτήριο στρατού).
9. Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ. (Βεβαιώσεις μετά την τελευταία απόλυση δεν προσμετρούνται).
10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έκδοσης τελευταίου εξαμήνου ή βιβλιάριο υγείας Ο.Ν. μέλους οικογενείας για τους έγγαμους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Δείτε παρακάτω τα έγγραφα (κλίκ για άνοιγμα)
Παράρτημα Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2021
Παράρτημα ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2021

Latest..

Φιλοσοφία σημαίνει Ελευθερία στη σκέψη και αντιμετώπιση των πραγμάτων με ευρύτητα πνεύματος – Ι –

ΧΙΟΣ :   Αν αρχίσουμε από τη ρήση του Περικλή στον Επιτάφιο, θα δούμε πως εγκωμιάζοντας το πολίτευμα τής Αθήνας, θα ισχυριστεί λέγοντας: “Εὐδαίμον τό ἐλεύθερον...”(1) Θα … [Read More...]

Διαδικτυακή εσπερίδα : «Ελληνική οικογένεια: Όταν κλείνει η πόρτα» – Σάββατο 17 Απριλίου 2021, στις 18.30

ΛΕΣΒΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνεται διαδικτυακή εσπερίδα με τίτλο «Ελληνική οικογένεια: Όταν κλείνει η πόρτα», το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, στις 18.30 με τη συμμετοχή … [Read More...]

Αλκ. Στεφανής: Ευθύνη όλων να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές του Αγώνα του 1821 κληροδοτώντας στα παιδιά μας το ίδιο απόθεμα εθνικής αξιοπρέπειας που εμείς παραλάβαμε

ΛΕΣΒΟΣ: «Σε έναν τόπο ευλογημένο από το αίμα ηρώων και αγιασμένο από τα μυστήρια της ορθόδοξης θρησκευτικής μας κληρονομιάς, αποτελεί ευθύνη όλων μας να φανούμε αντάξιοι … [Read More...]