ΑΝΑΚΗΡΥΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

ΧΙΟΣ :
Αποτελούμενο από τους δικαστές Ευστάθιο Μερκούρη., Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χαρίλαο- Ιωάννη Χατζηδημητρίου-Εισηγητή, Πρωτοδίκη και Θεοδώρα Φισκατώρη, δόκιμη Ειρηνοδίκη Χίου,( που ορίστηκε με την 78/2023 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Χίου), τους οποίους όρισε ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Χίου και τη Γραμματέα Μαριάννα Σπάρταλη
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου ΧΙΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ και δηλώθηκαν εγκαίρως.
Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο ΧΙΟΥ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών:

 1. 1. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΟ
  2. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΙΟΥ
  3. ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
  4.
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩΝ
  5. ΧΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9, 10, 12,13, 14 και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου ΧΙΟΥ, καθώς και υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, του ιδίου δήμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.
Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του
Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ήτοι:
 α) την καταχώρηση στην πύλη το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ιδιότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την πλήρη διεύθυνση κάθε υποψήφιου δήμαρχου και δημοτικού σύμβουλου
β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα
γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό συμβούλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι  στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας
Εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες και
δ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, με την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την ιθαγένειά του, τον εκλογικό κατάλογο που είναι γραμμένος στο κράτος μέλος καταγωγής του και ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες, την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος του κράτους – μέλους, ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του ν. 4804/ 2021 και αποδέχεται την υποψηφιότητά του, με τον συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου που υποβάλλει τη δήλωση, για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια
Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών:
α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,
β) ότι είναι έγκυρο το όνομα ονόματος του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του ανωτέρω άρθρου, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,
γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και προέδρων δημοτικής κοινότητας στο 60% των δημοτικών κοινοτήτων,
δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50) και δέκα (10) ευρώ , αντίστοιχα.  
ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου
Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για το Δήμο ΧΙΟΥ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.
Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 17 του ν. 4804/ 2021.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου ΧΙΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

 1. 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΟ», με έμβλημα «Η νήσος Χίος με πορτοκαλί χρώμα και στο δεξιό της η σφίγγα της Χίου. Στο δεξιό της σφίγγας αναγράφεται ο τίτλος του συνδυασμού “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (με λευκά γράμματα) ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΟ (με πορτοκαλί γράμματα) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ (με λευκά γράμματα) και από κάτω αναγράφεται ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (με λευκά γράμματα). Όλα τα παραπάνω μέσα σε μπλε πλαίσιο.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Χίου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)1. ΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
2. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜΑΝΗΣ)
3. ΑΚΑΒΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΥ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΙΩΝΙΑΣ)
4. ΑΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
5. ΑΜΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
7. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
8. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
9. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
10. ΑΡΓΕΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
11. ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
12. ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
13. ΒΑΒΟΥΛΑ – ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
14. ΒΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΑΡΚΟΥ (ΧΙΟΥ)
15. ΒΕΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
16. ΒΕΛΗΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΙΩΝΙΑΣ)
17. ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
18. ΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
19. ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
20. ΒΛΗΤΑ – ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
21. ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
22. ΒΥΡΑ – ΠΙΤΤΑΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΣΗΜΑΚΗ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
23. ΓΑΪΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
24. ΓΑΛΑΝΟΥ – ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
25. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
26. ΓΚΛΟΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
27. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
28. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
29. ΖΩΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
30. ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
31. ΚΑΚΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
32. ΚΑΛΑΪΤΖΗ – ΣΓΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
33. ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΤΣΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΓΓΕΛΗ (ΧΙΟΥ)
34. ΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
35. ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
36. ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
37. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
38. ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
39. ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
40. ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
41. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΙΟΥ)
42. ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
43. ΚΩΣΤΑΛΑ – ΦΡΑΓΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
44. ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
45. ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
46. ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
47. ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
48. ΛΥΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
49. ΛΩ ΕΛΠΙΔΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
50. ΛΩ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (ΣΕΒΕΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
51. ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
52. ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΙΡΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
53. ΜΑΚΡΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
54. ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
55. ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
56. ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
57. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
58. ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
59. ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΥΡΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
60. ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
61. ΜΕΝΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΟΣΜΑ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
62. ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
63. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
64. ΜΠΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
65. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ)
66. ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΙΜΟΥ (ΧΙΟΥ)
67. ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΙΩΝΙΑΣ)
68. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ – ΓΡΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
69. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΧΙΟΥ)
70. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
71. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
72. ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
73. ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
74. ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
75. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
76. ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
77. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
78. ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΧΙΟΥ)
79. ΠΑΣΒΑΝΤΗ – ΚΟΤΑΤΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
80. ΠΑΣΣΑΔΗ – ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
81. ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
82. ΠΙΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΙΩΝΙΑΣ)
83. ΠΛΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
84. ΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
85. ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
86. ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜΑΝΗΣ)
87. ΣΟΥΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
88. ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
89. ΤΟΜΑΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
90. ΤΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
91. ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
92. ΤΣΙΚΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
93. ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
94. ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΧΙΟΥ)
95. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
96. ΦΙΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
97. ΦΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
98. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
99. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
100. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
101. ΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Συκούση)1. ΒΑΡΟΥΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΡΑΦΑΗΛ
3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
4. ΠΙΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΦΛΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρμολίων)1. ΖΑΓΓΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΕΛΙΞΕΤΙΑΝ ΑΝΝΑ του ΓΚΕΒΟΡΚ
3. ΤΣΑΓΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βαβιλών)1. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΙΚΙΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βερβεράτου)1. ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βολισσού)1. ΚΑΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΛΙΟΥ
2. ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
4. ΚΥΛΑΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΙΜΩΝΑ
5. ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βροντάδου)1. ΓΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5. ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ
6. ΚΟΥΜΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
8. ΜΠΑΧΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
9. ΜΠΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
10. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
11. ΣΤΕΙΡΟΥ ΜΑΡΓΙΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΣΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΤΣΟΥΡΟΥ – ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δαφνώνος)1. ΚΑΛΑΓΚΙΑ – ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΜΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΜΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
4. ΜΙΣΙΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ελάτας)1. ΔΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
2. ΔΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
3. ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θολοποταμίου)1. ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΜΟΝΙΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θυμιανών)1. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΑΦΕΝΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΛΑΔΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
9. ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΜΙΧΑΗΛ
10. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΤΣΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
13. ΨΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμωτής)1. ΒΑΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
3. ΚΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλλιμασιάς)1. ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΔΑΛΑΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. ΠΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καρδαμύλων)1. ΜΑΡΙΝΑΚΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΜΠΑΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΠΟΝΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καρυών)1. ΔΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
3. ΚΙΚΙΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΡΕΣ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΣΕΡΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καταρράκτου)1. ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΤΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαγκάδας)1. ΓΑΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΠΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΙΣΙΔΩΡΑ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4. ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΜΙΚΕ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λιθίου)1. ΔΗΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΚΑΒΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗ ΟΛΓΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
4. ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗ ΤΑΣΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ
5. ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεστών)1. ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΠΑΛΑΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΣΥΡΙΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νενήτων)1. ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΑΛΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΡΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νεοχωρίου)1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΛΟΥΜΑΣΗ ΘΕΑΝΩ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4. ΚΟΡΜΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ
5. ΚΟΥΛΟΥΡΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
6. ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΑΝΘΙΤΣΑ (ΑΝΘΗ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
7. ΜΠΟΛΛΑ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8. ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ολύμπων)1. ΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΣΙΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυργίου)1. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΔΑΛΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
4. ΛΑΓΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΜΠΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Συκιάδας)1. ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΥΡΒΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ; του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΤΣΙΜΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΦΥΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χαλκείου)1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
5. ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
6. ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χίου)1. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2. ΒΕΡΒΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΓΛΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΛΥΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
7. ΖΕΡΒΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
8. ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ
9. ΚΛΑΔΙΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
10. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
12. ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
13. ΛΙΓΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
14. ΛΙΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) του ΗΛΙΑ
15. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18. ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
19. ΝΤΟΥΡΛΟΥΝΤΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
20. ΠΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
21. ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
22. ΡΟΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
24. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
25. ΣΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
26. ΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
27. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
28. ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αμάδων)1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αυγώνυμων)1. ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βικίου)1. ΠΡΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βουνού)1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Διευχών)1. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Έξω Διδύμας)1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ζυφιά)1. ΠΑΝΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καμπιών)1. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κεράμου)1. ΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κοινής)1. ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μέσα Διδύμας)1. ΑΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μυρμηγκίου)1. ΚΥΡΙΑΚΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ – ΖΥΓΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νέας Ποταμιάς)1. ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νενητουρίων)1. ΣΚΥΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παγίδος)1. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παρπαριάς)1. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πατρικών)1. ΛΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πισπιλούντος)1. ΣΕΖΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιτυούντος)1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΦΥΤΟΥΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιδηρούντος)1. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σπαρτούντος)1. ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Τρυπών)1. ΓΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φυτών)1. ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΠΥΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Χαλάνδρων)1. ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 1. 2. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΙΟΥ», με έμβλημα «Το έμβλημα του συνδυασμού περιγράφεται ως εξής: η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Χίου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)1. ΑΛΣΑΛΕΧ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΩΧΑΜΕΤ (ΙΩΝΙΑΣ)
2. ΑΜΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
3. ΑΜΠΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
4. ΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5. ΑΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
6. ΑΞΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
7. ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
8. ΒΑΦΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
9. ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
10. ΓΩΝΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
11. ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
12. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
13. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
14. ΚΑΡΣΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
15. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΜΑΡΙΓΩ (ΜΑΡΙΑ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΩΝΙΑΣ)
16. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΕΛΛΗ του ΜΑΡΚΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
17. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΖΟΥΖΑΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
18. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
19. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ (ΧΙΟΥ)
20. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ (ΧΙΟΥ)
21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
23. ΚΩΣΤΑΛΑ ΓΙΟΜΕΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ( ΚΛΑΙΡΗ) συζ. ΣΠΥΡΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
24. ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΩΝΙΑΣ)
25. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΧΙΟΥ)
26. ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
27. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ)
28. ΜΙΤΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
29. ΜΙΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
30. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
31. ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
32. ΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
33. ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
34. ΠΑΛΗΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
35. ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
36. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΑΚΑΡΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
37. ΠΟΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
38. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
39. ΣΑΛΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
40. ΣΙΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
41. ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΑΡΚΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
42. ΣΥΡΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
43. ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
44. ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
45. ΤΣΟΥΧΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
46. ΦΛΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
47. ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
48. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Συκούση)1. ΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βροντάδου)1. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΣΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θολοποταμίου)1. ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2. ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θυμιανών)1. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΜΥΡΟΠΗ του ΜΑΡΚΟΥ
2. ΚΟΥΡΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΚΕ
3. ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
4. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΞΥΛΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλλιμασιάς)1. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καρδαμύλων)1. ΣΠΕΘΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΒΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
3. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καταρράκτου)1. ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΑΓΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3. ΜΑΚΡΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαγκάδας)1. ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ συζ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2. ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΗΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ
5. ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νενήτων)1. ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΚΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νεοχωρίου)1. ΒΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΚΑΚΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3. ΣΤΑΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Συκιάδας)1. ΚΟΒΕΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΑΓΑΠΗΤΟΥ
4. ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΞΕΝΙΩ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΣΙΜΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χίου)1. ΑΜΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
2. ΓΙΑΤΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3. ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΕΣ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
8. ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
9. ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
10. ΜΠΑΚΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γάλακτος)1. ΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αμάδων)1. ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αυγώνυμων)1. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βέσσης)1. ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βικίου)1. ΚΑΒΟΥΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βουνού)1. ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Διευχών)1. ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Έξω Διδύμας)1. ΠΥΡΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ζυφιά)1. ΖΗΣΙΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καμπιών)1. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ συζ. ΜΑΡΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κεράμου)1. ΤΣΙΜΗΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κοινής)1. ΚΑΤΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κουρουνίων)1. ΠΟΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λεπτοπόδων)1. ΚΑΓΙΑΒΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μελανιού)1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μέσα Διδύμας)1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μυρμηγκίου)1. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νέας Ποταμιάς)1. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ συζ. ΜΑΡΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παγίδος)1. ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παρπαριάς)1. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πατρικών)1. ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιτυούντος)1. ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ συζ. ΜΑΡΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σπαρτούντος)1. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Τρυπών)1. ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φλατσίων)1. ΣΒΕΡΔΙΛΑ ΠΑΛΗΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Χαλάνδρων)1. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

 1. 3. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ», με έμβλημα «Το κεφαλαίο γράμμα του ονόματος «Χίος» δηλ. το Χ, το οποίο σχηματίζεται από δύο παραλληλόγραμμα που τέμνονται χιαστί και στην αριστερή τους πλευρά είναι έγχρωμα με χρώματα ροζ, μωβ, πορτοκαλί και κίτρινο και στην δεξιά πλευρά άχρωμα ( λευκά ). Στη γωνία που σχηματίζεται στην αριστερή πλευρά εισέρχεται η αιχμή ενός έγχρωμου βέλους με χρώματα πράσινου, μπλε και κυπαρισσί. Αριστερά του ως άνω εμβλήματος αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού με κεφαλαία έντονα μαύρα γράμματα : ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ και ακριβώς κάτω απο την λέξη ΜΠΡΟΣΤΑ με έντονη αλλά μικρότερη σε ύψος γραμματοσειρά αναγράφεται  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Χίου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)1. ΑΓΙΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
2. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
3. ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟΥΛΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
4. ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
5. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
6. ΑΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΗΛΙΑ (ΑΙΜΙΛΙΑ) του ΠΑΥΛΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
7. ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
8. ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
9. ΒΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
10. ΓΑΡΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
11. ΓΑΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (ΧΙΟΥ)
12. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
13. ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
14. ΓΛΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15. ΓΡΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΧΙΟΥ)
16. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΖΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
17. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
18. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
19. ΚΑΡΝΕΡΗ  ΨΩΡΑ ΚΛΟΤΙΛΔΗ ΚΛΕΙΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΧΙΟΥ)
20. ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
21. ΚΛΑΔΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
22. ΚΛΕΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
23. ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
24. ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
25. ΛΕΩΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
26. ΛΥΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
27. ΜΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ)
28. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
29. ΜΑΥΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
30. ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
31. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
32. ΜΙΩΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΧΙΟΥ)
33. ΜΠΑΛΟΜΟΥΤΣΟΥΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
34. ΜΠΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
35. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
36. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
37. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
38. ΠΑΜΠΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
39. ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
40. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΧΙΟΥ)
41. ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
42. ΠΛΕΙΑΝΘΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
43. ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
44. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
45. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
46. ΣΤΡΑΤΑΚΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
47. ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
48. ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
49. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
50. ΦΥΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΚΕ (ΧΙΟΥ)
51. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΙΟΥ)
52. ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΧΙΟΥ)
53. ΨΩΡΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βροντάδου)1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΚΡΥΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΠΟΥΛΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
6. ΦΥΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θυμιανών)1. ΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΞΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. ΠΑΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλλιμασιάς)1. ΑΓΙΩΡΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΖΗΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
3. ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαγκάδας)1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νενήτων)1. ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
3. ΦΛΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Συκιάδας)1. ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
2. ΛΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΠΙΠΠΙΔΗ ΑΝΘΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χίου)1. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΖΕΝΕΛΑΪ ΡΕΖΑΡΤΑ του ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ
3. ΚΑΛΑΦΑΤΗ  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4. ΚΑΡΓΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΜΠΟΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΞΥΝΤΑΡΙΑΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΦΙΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
10. ΠΑΠΑ ΣΙΛΒΙΑ του ΓΙΑΝΙ
11. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
13. ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γάλακτος)1. ΤΕΛΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αμάδων)1. ΚΟΥΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ανάβατου)1. ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αυγώνυμων)1. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βέσσης)1. ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Διευχών)1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΗΛΙΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Έξω Διδύμας)1. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ζυφιά)1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καμπιών)1. ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κεράμου)1. ΜΟΣΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κοινής)1. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κουρουνίων)1. ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λεπτοπόδων)1. ΜΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μελανιού)1. ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μέσα Διδύμας)1. ΑΓΙΩΡΓΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μυρμηγκίου)1. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νέας Ποταμιάς)1. ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νενητουρίων)1. ΓΑΡΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΒΙΚΤΩΡ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παγίδος)1. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παρπαριάς)1. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πατρικών)1. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιραμάς)1. ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιτυούντος)1. ΦΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιδηρούντος)1. ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σπαρτούντος)1. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Τρυπών)1. ΚΡΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φλατσίων)1. ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φυτών)1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Χαλάνδρων)1. ΜΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 4. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩΝ», με έμβλημα «Οι λέξεις “ΣΥΜΜΑΧΙΑ αξιών” και δεξιά το σχήμα της Χίου με κουκίδες και από κάτω το ονοματέπωνυμο του υποψηφίου “Κώστας Τριαντάφυλλος”» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Χίου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ – ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
3. ΑΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
4. ΑΜΠΑΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
5. ΑΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΧΙΟΥ)
6. ΑΣΠΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
7. ΑΦΕΝΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
8. ΒΑΡΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
9. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
10. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΧΙΟΥ)
11. ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
12. ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΙΟΥ)
13. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
14. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
15. ΓΙΑΝΝΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΙΩΝΙΑΣ)
16. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
17. ΔΕΜΙΤΣΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΧΙΟΥ)
18. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
19. ΖΑΝΝΑΡΑ ΑΝΘΙΠΠΗ – ΜΑΡΙΓΩ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΧΙΟΥ)
20. ΖΙΓΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
21. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ)
22. ΘΗΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
23. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
24. ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΥ (ΧΙΟΥ)
25. ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
26. ΚΑΛΚΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
27. ΚΑΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
28. ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΧΙΟΥ)
29. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
30. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΧΙΟΥ)
31. ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
32. ΚΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
33. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
34. ΚΑΣΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
35. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
36. ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΩΝΙΑΣ)
37. ΚΟΚΚΑΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
38. ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΧΙΟΥ)
39. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
40. ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
41. ΚΩΣΤΑΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
42. ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΧΙΟΥ)
43. ΛΕΩΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
44. ΛΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
45. ΛΥΠΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
46. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΙΟΥ)
47. ΜΑΜΟΥΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
48. ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
49. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
50. ΜΟΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
51. ΜΟΥΝΔΟΥΛΑ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
52. ΜΟΥΧΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
53. ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
54. ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΧΙΟΥ)
55. ΜΠΟΥΛΑ – ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
56. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
57. ΜΩΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
58. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
59. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
60. ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
61. ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
62. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
63. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
64. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
65. ΣΙΔΩΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
66. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
67. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ (ΧΙΟΥ)
68. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
69. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
70. ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
71. ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
72. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
73. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
74. ΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
75. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
76. ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΧΙΟΥ)
77. ΦΡΕΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
78. ΦΥΚΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
79. ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
80. ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΙΟΜΙΔΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΙΟΥ)
81. ΧΩΡΙΑΤΑΚΗ – ΒΙΤΕΛΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βασιλεωνοίκου)1. ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΨΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βροντάδου)1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
3. ΕΞΗΝΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
4. ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΠΕΤΡΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΣΑΛΛΙΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ
7. ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δαφνώνος)1. ΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΝΟΥΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θολοποταμίου)1. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΣΙΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θυμιανών)1. ΖΟΡΜΠΑ ΖΩΪΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. ΜΠΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμωτής)1. ΒΙΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
2. ΓΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
4. ΜΕΤΟΥΣΙ ΕΡΙΟΛ του ΑΝΤΕΜ
5. ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΣΧΟΥΡΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλλιμασιάς)1. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΙΜΩΝΟΣ
3. ΜΠΟΓΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καρδαμύλων)1. ΑΡΑΟΥΖΟΥ – ΚΟΦΗΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΣΙΩΝΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καταρράκτου)1. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΥΠΑΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΠΑΡΑΓΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαγκάδας)1. ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ
2. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ
4. ΜΠΑΚΟΛΑ – ΧΑΒΙΑΡΑ ΦΙΛΙΩ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
6. ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεστών)1. ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΧΑΤΖΙΑΛΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΦΙΓΙΕ του ΧΑΣΑΝ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυργίου)1. ΚΛΕΙΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2. ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΛΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Συκιάδας)1. ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΣΙΜΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χίου)1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΗΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΜΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΠΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
8. ΜΩΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
9. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΣΤΕΙΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
12. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
13. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γάλακτος)1. ΚΟΡΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αμάδων)1. ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αυγώνυμων)1. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βέσσης)1. ΚΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βικίου)1. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βουνού)1. ΚΟΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Διευχών)1. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Έξω Διδύμας)1. ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ζυφιά)1. ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καμπιών)1. ΧΟΪΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μέσα Διδύμας)1. ΖΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μυρμηγκίου)1. ΓΙΑΝΝΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νενητουρίων)1. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παγίδος)1. ΛΑΒΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πατρικών)1. ΠΑΣΣΑΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πισπιλούντος)1. ΚΟΥΜΠΙΑ ΦΙΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιτυούντος)1. ΧΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιδηρούντος)1. ΓΙΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σπαρτούντος)1. ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Τρυπών)1. ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φυτών)1. ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Χαλάνδρων)1. ΨΥΧΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 1. 5. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΧΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», με έμβλημα «Το περίγραμμα του νησιού της Χίου σκιαγραφείται μέσα απο χρωματιστά σχήματα και ακολουθεί στο δεξί μέρος το λεκτικό της επωνυμίας του συνδυασμού “Χίος για Όλους” με θαλασσί χρώμα γραμματοσειράς, ακολουθεί απο κάτω το όνομα του επικεφαλής του Συνδυασμού “Γιάννης Μαλαφής” με μπλε χρώμα γραμματοσειράς και ακολουθεί απο κάτω το λεκτικό “Όραμα αναπτυξη με πείρα & εντιμότητα” με κίτρινο χρώμα γραμματοσειράς.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΜΑΛΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Χίου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)1. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΙΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΧΙΟΥ)
2. ΑΓΓΟΥΛΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
3. ΑΜΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
4. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
5. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
6. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
7. ΒΑΒΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
8. ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
9. ΒΑΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΟΓΕΝΗ (ΧΙΟΥ)
10. ΒΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΩΝΙΑΣ)
11. ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
12. ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
13. ΒΟΥΓΑΖΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΙΟΥ)
14. ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
15. ΓΔΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
16. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
17. ΓΙΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΧΙΟΥ)
18. ΖΑΓΛΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
19. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
20. ΖΩΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
21. ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
22. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
23. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
24. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
25. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
26. ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
27. ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΧΙΟΥ)
28. ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
29. ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΩΝΙΑΣ)
30. ΚΟΛΩΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
31. ΚΟΡΕΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
32. ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΠΕΤΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
33. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
34. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
35. ΚΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
36. ΚΩΒΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
37. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
38. ΛΑΖΟΥ ΚΟΡΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
39. ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
40. ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
41. ΛΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
42. ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
43. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)
44. ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
45. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΕΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
46. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
47. ΜΙΚΕΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
48. ΜΙΧΑΛΑ ΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΧΙΟΥ)
49. ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
50. ΜΙΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
51. ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΙΟΥ)
52. ΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
53. ΜΟΥΖΗΘΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
54. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
55. ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
56. ΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
57. ΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
58. ΜΠΟΥΣΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
59. ΝΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
60. ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
61. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
62. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
63. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ)
64. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
65. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΧΙΟΥ)
66. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
67. ΠΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
68. ΠΙΤΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
69. ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΙΟΥ)
70. ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΗΡΑΚΛΗ (ΑΜΑΝΗΣ)
71. ΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
72. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
73. ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
74. ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
75. ΡΥΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜΑΝΗΣ)
76. ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
77. ΣΚΟΡΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
78. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
79. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΙΟΥ)
80. ΣΤΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ)
81. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
82. ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
83. ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
84. ΤΡΙΚΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
85. ΤΣΙΜΠΙΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ (ΧΙΟΥ)
86. ΦΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
87. ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ)
88. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ)
89. ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΧΙΟΥ)
90. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
91. ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΧΙΟΥ)
92. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΙΟΥ)
93. ΧΡΥΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΙΩΝΙΑΣ)
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Συκούση)1. ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΣΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΝΥΚΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρμολίων)1. ΑΤΣΑΛΗ ΦΙΛΙΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βαβιλών)1. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΝΥΚΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βασιλεωνοίκου)1. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΚΟΥΛΟΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΕΤΤΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
3. ΝΥΚΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βολισσού)1. ΚΑΤΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΟΥΤΑΦΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5. ΤΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΩΡΖΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βροντάδου)1. ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΛΑΤΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ
3. ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΜΑΛΑΦΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΠΡΕΝΤΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ελάτας)1. ΒΟΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΟΥΜΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θολοποταμίου)1. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΑΛΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θυμιανών)1. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΒΙΚΤΩΡΑ
3. ΜΠΑΚΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΑΜΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5. ΦΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6. ΦΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ του ΜΑΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμωτής)1. ΚΑΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ
3. ΠΑΓΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΣΕΛΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλλιμασιάς)1. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ
2. ΠΟΥΛΕΡΕ ΜΑΡΙΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
3. ΣΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καρδαμύλων)1. ΠΕΤΗΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καταρράκτου)1. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ
2. ΚΙΟΥΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαγκάδας)1. ΜΠΑΤΙΔΗ ΞΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΜΠΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΥΡΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λιθίου)1. ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΟΡΝΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΡΟΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
6. ΦΟΥΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεστών)1. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΑΝΝΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΦΛΩΡΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νενήτων)1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
4. ΜΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΑΝΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
6. ΦΑΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
7. ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Νεοχωρίου)1. ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΒΑΣΣΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
3. ΠΡΩΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ολύμπων)1. ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυργίου)1. ΓΚΛΩΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
3. ΜΠΟΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ
4. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Συκιάδας)1. ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χαλκείου)1. ΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
3. ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χίου)1. ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΤΣΙΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΓΡΙΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
8. ΚΑΣΑΜΠΑ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΤΙΜΟΘΕΟΥ
9. ΚΛΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
10. ΚΟΥΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ
11. ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
12. ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
13. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
14. ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
15. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
17. ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γάλακτος)1. ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΣΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αμάδων)1. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΟΥΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ανάβατου)1. ΦΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αυγώνυμων)1. ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βέσσης)1. ΣΑΛΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βικίου)1. ΜΙΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βουνού)1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Διευχών)1. ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Έξω Διδύμας)1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ζυφιά)1. ΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καμπιών)1. ΠΑΞΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κεράμου)1. ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κοινής)1. ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κουρουνίων)1. ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λεπτοπόδων)1. ΡΥΜΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μελανιού)1. ΔΑΦΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μέσα Διδύμας)1. ΤΡΙΚΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νενητουρίων)1. ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παγίδος)1. ΒΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Παρπαριάς)1. ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πατρικών)1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιραμάς)1. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πισπιλούντος)1. ΛΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πιτυούντος)1. ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΨΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιδηρούντος)1. ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σπαρτούντος)1. ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Τρυπών)1. ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φλατσίων)1. ΤΣΟΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Φυτών)1. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Δήμος Χίου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Χαλάνδρων)1. ΜΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Latest..

ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΧΙΟΣ : O Συνδυασμός «Χίος Μπροστά» με επικεφαλής τον Γιάννη Καραβασίλη έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μετατροπή των δημοτικών κτιρίων σε πράσινων κτιρίων, τα οποία θα φωτίζονται … [Read More...]

Θεσσαλία: Τουλάχιστον έως την Τετάρτη ο συναγερμός για την κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]