Η απόφαση του Δημάρχου Ι.Μαστροκούκου για τον ορισμό των 5 Αντιδημάρχων & η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

<!–
Error: wp_booster error:
td_api_base::get_key : a component with the ID: single_template_9 Key: show_featured_image_on_all_pages is not set.
/home/kalymnos/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_api.php (rara-error)
–>
Υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 από το Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο η απόφαση “για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του”
Οι πέντε Αντιδημάρχοι που ορίστηκαν και οι αρμοδιότητες που τους μεταβιβάστηκαν αναφέρονται παρακάτω. Η θητεία τους είναι για ένα έτος από 02/01/2024 μέχρι 01/01/2025
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Ιωάννης Θεοφιλίδης ,στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών Θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταμιακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, διαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Την έκδοση-υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης ή εγγράφου που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001, ΦΕΚ224Α’/2001), καθώς και κάθε είδους διοικητικού προστίμου.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη επί των διαδικασιών των πάσης φύσεως Διαγωνισμών ή Αναθέσεων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Την έκδοση ή υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης ή εγγράφου που έχουν σχέση με τα ανωτέρω θέματα

Διοικητικών Θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων ∆ιοίκησης Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.
 • Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου.
 • Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • Την τέλεση πολιτικών γάµων
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • Τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • Την εποπτεία και λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας
 • Τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια
 • Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την υπογραφή των Ανακοινώσεων ΣΟΧ καθώς επίσης και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων
 • Την υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Βασίλειος Μουσελλής στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Θεμάτων Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος.
 • Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρασίνου και γενικότερα την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Κυκλοφοριακού και ειδικότερα επί των θεμάτων που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων Καθημερινότητας και εκτάκτων αναγκών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά το μέρος που αναφέρεται στη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων καθώς και στη νομιμότητα της κυκλοφορίας τους.
 • Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

3. Καλλιόπη Κουτούζη Vogelzang στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Τουρισμού, Αποδήμων και Δημοσίων Σχέσεων

 • Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό ενεργειών που αφορούν την τουριστική προβολή του Δήμου.
 • Την ευθύνη και τον συντονισμό ενεργειών του Δήμου Καλυμνίων σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής.
 • Την ευθύνη της εποπτείας και λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Καλυμνίων με την ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.
 • Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.
 • Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

4.Χρυσοβαλάντη Καναβούρη στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες
Παιδείας και Πολιτισμού

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος.
 • Των προγραμμάτων πολιτισμού, άυλης πολιτιστικής κληρονομίας και του Αρχαιολογικού αποθέματος σε συνεργασία με υπηρεσίες πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς.
 • Την ευθύνη υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την υλοποίηση δημοτικών δράσεων πολιτισμού.
 • Την ευθύνη παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
 • Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

5.Γεώργιος Χούλης, άμισθο Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Υγείας και Πρόνοιας και ιδίως:

 • Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Υγείας.
 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περίπτωση ε΄ του Κ.Δ.Κ. και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών,
  επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των σχετικών φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την έκδοση ή υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης ή εγγράφου που αναφέρεται ή που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες και λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.
 • Την εποπτεία του έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλυμνίων (Κοιν. Υπ. Αποφ. Δ23/οικ.14435-1135 ΦΕΚ854Β-30-3-2018).
 • Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

Προηγούμενο άρθροΤο Λιμεναρχείο Καλύμνου εφιστά την προσοχή ότι το M/V “BLUE SHARK” που είναι αγκυροβολημένο έξω από το λιμένα δεν διαθέτει φώτα αγκυροβολίας- καταστρώματος.

Latest..

H Μίκα Ιατρίδη στην Κω και την Κάλυμνο, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη: «Στηρίζουμε τη Ν.Δ, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία, για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη

ΚΩΣ: H Μίκα Ιατρίδη στην Κω και την Κάλυμνο, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη: «Στηρίζουμε τη … [Read More...]

Γ. Νικητιάδης : Την ανικανότητα της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια ομολόγησε η Κυβέρνηση με την επιστολή Μητσοτάκη στην φον ντερ Λάιεν

ΚΩΣ: Γ. Νικητιάδης : Την ανικανότητα της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια ομολόγησε η Κυβέρνηση με την επιστολή Μητσοτάκη στην φον ντερ … [Read More...]