Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου: Έως 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για 10 θέσεις – Οι ειδικότητες

ΣΑΜΟΣ: Την πρόσληψη συνολικά 10 ατόμων προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας του υπουργείου Πολιτισμού, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 “Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης”.
Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξή του.Οι ειδικότητες για τις εν λόγω θέσεις είναι:
ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία – 1 θέση
ΠΕ Πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (ελλείψει αυτού ΠΕ Πολιτικός-Μηχανικός) – 1 θέση
ΠΕ Αρχιτέκτων μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων – 1 θέση
ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και γύψινων (ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και γύψινων και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών και γύψινων) – 2 θέσεις
ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση εικόνων (ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση εικόνων και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση εικόνων) – 1 θέση
ΥΕ Εργάτες – 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες – 2 θέσεις
Θα επιλεχθούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκτός για την ειδικότητα ΥΕ Εργάτες για την οποία θα επιλεχθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efasam@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 83100 – Σάμος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, υπόψιν Εμμανουήλ Μητσού, τηλ. επικοινωνίας 22730 23008.
Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας
Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας
Πηγές: workenter.gr, proson.gr

Latest..