Λήμνος : Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

ΛΗΜΝΟΣ: Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου  ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του Οργανισμού μας (Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Μύρινας & Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρου) για το σχολικό έτος  2023 – 2024 
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από : 
 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2023-2024, θα  υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 06 Ιουνίου 2023 μέχρι και  30 Ιουνίου 2023 από ώρα 10.00 π.μ. έως και τις 12.00 μ.μ. είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση των Παιδικών  Σταθμών ως παρακάτω : 

Α/Α
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  & email


Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Μύρινας
Περσέως 11 Μύρινα Τ.Κ.81400
2254022901 
paidikosmyrinas@gmail.com


Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Μούδρου
Μούδρος Λήμνου Τ.Κ.81401
2254071132 
psmoudrou@yahoo.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η  Παρασκευή 30/6/2023. 
( Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής καθώς και οι σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις και η Βεβαίωση παιδιάτρου θα είναι διαθέσιμα στην  ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου στη διαδρομή www.limnos.gov.gr/Ανακοινώσεις καθώς και στους παιδικούς σταθμούς .
Δικαίωμα εγγραφής: 
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας,  έχουν όσα νήπια έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών ή  πρόκειται να τη συμπληρώσουν έως και 30/09/2023 και ως την ηλικία  εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (δηλαδή 30 μηνών κατά  την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού – Σεπτέμβριος 2023). 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Πρότυπου Κανονισμού  Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Αριθ.41087/ΦΕΚ  Β΄4249/5.12.17: 

  1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα Παιδιά, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο  διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.  

Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες  εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού  κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει  τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.  

  1. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των  ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων  που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά  ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε  διάστασηγονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της  βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με  σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με απόφασή του εξειδικεύει τα  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους. Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε  σχέση εργασίας της/τουαιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου. 
Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης εγγραφής είναι οι γονείς να  είναι ήδη κάτοικοι του Δήμου Λήμνου όπως προκύπτει από τα  επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση εργασίας/μισθωτήριο  κατοικίας ). 
Εγγραφές – επανεγγραφές Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση 
(Η Αίτηση χορηγείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου  www.dlimnou.gov.gr):

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και  όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και  ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί  πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό  συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση .Σε περίπτωση ύπαρξης  συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά  σημειώματα και των δύο μερών. 

2.Υπεύθυνες Δηλώσεις (χορηγούνται από την ιστοσελίδα του Δήμου  Λήμνου www.dlimnou.gov.gr)
α.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης γονέων του παιδιού. β.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί  τους από τον Παιδικό Σταθμό. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να ενημερώνουν  άμεσα και εγγράφως τη Δομή για οποιαδήποτε μεταβολή της  οικογενειακής τους κατάστασης . 

  1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού  έτους (για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από 01/01/2022 εως  31/12/2022). Όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το  χρονικό διάστημα των αιτήσεων εγγραφής, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη  δήλωση ότι θα προσκομίσουν το ανωτέρω δικαιολογητικό με καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης την 31ηΙουλίου 2023 . 

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή τους δεν θα εξεταστεί . 4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ : 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 
Βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργασθεί  εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του  ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της  αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας  προσωπικού). 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ  ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ : 
Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας . 
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ(εκτός πρωτογενή τομέα) : 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ 

  1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.  
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του  επιτηδεύματος.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: 
Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ/Κλάδος Αγροτών ή βεβαίωση αίτησης  υπαγωγής στον ανωτέρω κλάδο ασφάλισης απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η  ασφάλιση κατά το τρέχον έτος. 
5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ,  που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων  εγγραφών του γονέα ή και των 2 γονέων που δηλώνουν άνεργοι, με εξαίρεση  την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται  αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Βεβαίωση υγείας του παιδιού (χορηγείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου  www.dlimnou.gov.gr) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο και  αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε  φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το Εθνικό Πρόγραμμα  Εμβολιασμών. 
Για την εγγραφή νηπίων που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές  παθήσεις ή αναπηρίες απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης  εγγραφής είναι να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση σχετική γνωμάτευση ιατρού  κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει  τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. 
Οι γονείς, τόσο κατά την εγγραφή, όσο και κατά τη διάρκεια της σχολικής  περιόδου οφείλουν να μην αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας των παιδιών  τους,ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της δομής  που τα φιλοξενεί.  
7.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαιτείται  πλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών άδεια νόμιμης παραμονής  στη χώρα μας . 
8.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ):  ✔ Aναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67& και άνω:Aντίγραφο απόφασης  
απόδοσης ποσοστού αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  ✔ Πολύτεκνη οικογένεια:Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Κατάστασης  
✔ Οικογένεια με τρία παιδιά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  ✔ Γονέας αρχηγός μονογονεικής οικογένειας : Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης του γονέα , απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτηρίου που ρυθμίζει  την επιμέλεια και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι  και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα  ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. 
✔ Άνεργοι γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ:Απόφαση έγκρισης αίτησης ΚΕΑ ✔ Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : Για διαζευγμένους απαιτείται  αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση  διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και  δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της  επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει. 
✔ Γονέας σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης 
✔ Γονείς φοιτητές : Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου  εξαμήνου(Δεν νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για απόκτηση  1ου πτυχίου ή για απόκτηση 2ου πτυχίου/μεταπτυχιακού ). 
 Γονέας στρατιώτης:Βεβαίωση από το Στρατό 
Επισήμανση:Το Νομικό Πρόσωπο δύναται να εγγράψει παδιά ανεξαρτήτως  μοριοδότησης εφόσον κρίνει ότι η αίτησή τους έχει προτεραιότητα για  κοινωνικούς λόγους . 
9.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Επανεγγραφής Νηπίων: 
Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής  εκτός από τη Ληξιαρχική Πράξη ή το Πιστοποιητικό Γέννησης. 
Επισημαίνεται ότι η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα  μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται . 
Επισήμανση: Κατά τη διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων, το Διοικητικό  Συμβούλιο δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά/διευκρινιστικά  δικαιολογητικά επί των υποβληθέντων αιτήσεων .
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κοινωνικά Κριτήρια 
Μόρια

α.Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: αρχηγός  μονογονεικής , σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε  διάσταση)
40

β.Οικογένεια με μέλος Αμεα (πάνω από 67%) (μητέρα, πατέρας, τέκνο,αδελφός,αδελφή)
30

γ.Γονέας Φοιτητής σε ΑΕΙ /ΤΕΙ για απόκτηση  πρώτου πτυχίου
20

δ.Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του  θητεία
20

ε.Τρίτεκνη οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή  τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών, ή υπηρετεί  τη στρατιωτική του θητεία
5

στ. Πολύτεκνη οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή  τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών ή υπηρετεί  τη στρατιωτική του θητεία
10

ζ. Άνεργοι και οι δύο γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ 
10

Οικονομικά κριτήρια 
(Σύνολο δηλωθέντος οικογενειακού  εισοδήματος)
Μόρια

α. Έως 6.000,00 € 
40

β.Από 6.001,00 έως 18.000 € 
35

γ.Από 18001- 34.000€ 
30

δ.Από 34.001-46.000 € 
20

Ε.Από 46.000 € και πάνω 
10

Εργασιακή κατάσταση γονέων 
Μόρια

α.Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας  εργαζομένος
110

β.Άνεργοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας  άνεργος 
20

Γ. Γονέας ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος  γονέας άνεργος
20

Επανεγγραφή παιδιού 
60

Κάτοχος voucher ΕΣΠΑ 
50

Σημειώνεται ότι ο γονέας Φοιτητής σε ΑΕΙ /ΤΕΙ για απόκτηση πρώτου πτυχίου ή  γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία επειδή δεν έχει τη δυνατότητα  εργασίας ούτε τη δυνατότητα έκδοσης κάρτας ανεργίας , όσον αφορά την  εργασιακή κατάσταση ως κριτήριο μοριοδότησης και για λόγους κοινωνικούς ,  λαμβάνει τα μόρια της κατηγορίας εργασιακής κατάστασης του γονέα  εργαζόμενου. (Δεν νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για απόκτηση  1ου πτυχίου ή για απόκτηση 2ου πτυχίου/μεταπτυχιακού ). 
Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των µορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις  τους έχουν το χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα και αν προκύψει ισοψηφία και  στο οικογενειακό εισόδηµα, τότε πραγµατοποιείται κλήρωση. 
Οι αιτήσεις μοριοδοτούνται εφόσον συνοδεύονται από τα υποχρεωτικά  δικαιολογητικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ηλικία των παιδιών  που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς
Επισημάνσεις: 
Ο υπολογισμός των μορίων για την εγγραφή τέκνου που φιλοξενούνταν την  προηγούμενη σχολική χρονιά, προϋποθέτει : 
Να μην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους (31  Ιουλίου), και 
Να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα. 
Οι δικαιούχοι voucher μετά την έκδοση τον αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ  Α.Ε. θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΝΠΔΔ προκειμένου να  συμπεριληφθεί στην κατάταξή τους η μοριοδότηση του voucher . 
  
 Ο Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου 
 Μουστάκας Παναγιώτης  
 
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..