Λήμνος: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 22 Μαρτίου, με τριανταεννέα θέματα

ΛΗΜΝΟΣ:  Δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο  Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 22ητου μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος 
Συνημμένα: 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 22/03/2023 
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3759/17-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. 
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2023
Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. 
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Λήμνου
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. 
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ’ τριμήνου  προϋπολογισμού έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. 
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και  Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου  Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» για το έτος 2023
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ  
ΛΗΜΝΟΥ

5. 
Έγκριση της αριθ. 01/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» με τίτλο  «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων  οικονομικού έτους 2023 – εγγραφή χρηματικού  υπολοίπου 2022 και τροποποίηση ΟΠΔ 2023», με ΑΔΑ  ΨΤΘ2ΟΚΚΗ-ΚΚΤ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ  
ΛΗΜΝΟΥ

6. 
Έγκριση της αριθ. 2/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» με τίτλο  «Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 του  Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου για την εκτέλεση του  προϋπολογισμού», με ΑΔΑ ΨΙΠ0ΟΚΚΗ-ΧΓΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ  
ΛΗΜΝΟΥ

7. 
Έγκριση της αριθ. 1/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια  Βίου Μάθησης Πολιτισμού Αθλητισμού» με τίτλο « 1η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων  οικονομικού έτους 2023 – εγγραφή χρηματικού  υπολοίπου 2022 και τροποποίηση ΟΠΔ 2023.», με ΑΔΑ  96ΔΠΟΚΚΕ-5ΛΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. 
Έγκριση της αριθ. 2/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια  Βίου Μάθησης Πολιτισμού Αθλητισμού» με τίτλο  «Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 του  Ο.Ε.Π.Α. Δήμου Λήμνου για την εκτέλεση του  προϋπολογισμού», με ΑΔΑ ΨΖ9ΖΟΚΚΕ-ΖΑ5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. 
Έγκριση της αριθ. 4/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια  Βίου Μάθησης Πολιτισμού Αθλητισμού» με τίτλο «2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων  οικονομικού έτους 2023.», με ΑΔΑ ΨΟΟ8ΟΚΚΕ-Λ2Ε
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. 
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και  παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών  παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων γενικών  υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου για το έτος 2023
Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. 
Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ και  απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις
ΤΜΗΜΑ  
ΕΣΟΔΩΝ , 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

12. 
Τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης με εκμισθωτή  τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση»
ΤΜΗΜΑ  
ΕΣΟΔΩΝ ,  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

13. 
Τροποποίηση – συμπλήρωση ή μη της αριθ. 181/2011  απόφασής του Δ.Σ., με την προσθήκη νέων τμημάτων  κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Μούδρου του  Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΖΩΗΣ

14. 
Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου  «Νομιμοποίηση αλλαγή χρήσης ισόγειας αποθήκης σε  κατοικίες και εσωτερικές διαρρυθμίσεις» που βρίσκεται  εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας Μούδρου του  Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

15. 
Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου «Έξι  νέες ισόγειες πέτρινες κατοικίες με τέσσερις υπόγειους  χώρους» (κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6κβ αρθ.11 του  Ν4067/12) που βρίσκεται εκτός οικισμού της Κτηματικής  Περιφέρειας Μούδρου του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

16. 
Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου (Ισόγειο  κτίσμα με χρήση καταστήματος και εμπορική αποθήκη)  που βρίσκεται εκτός οικισμού της κτηματικής  περιφέρειας της Κοινότητας Κορνού του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

17. 
Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου «Νέα  διώροφη οικοδομή με υπόγειο (κατοικία)» που βρίσκεται  εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας της  Κοινότητας Πλατέως του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

18. 
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011  απόφασής του Δ.Σ., για τον καθορισμό των τελών που  επιβάλλονται για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων της  Κοινότητας Βάρους του Δήμου Λήμνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19. 
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για  την στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Μούδρου
ΤΜΗΜΑ  
ΕΣΟΔΩΝ ,  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

20. 
Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 1: « ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ  ΜΥΡΙΝΑΣ» της Πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ ΜΥΡΙΝΑΣ»  κωδ. ΟΠΣ 5069079
Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21. 
Λήψη απόφασης χορήγησης 1ης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου Υποέργου 1:  «Εκσυγχρονισμός –βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων  του Δημοτικού Σταδίου Μύρινας Λήμνου» της Πράξης:  «Εκσυγχρονισμός –βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων  του Δημοτικού Σταδίου Μύρινας Λήμνου» με Κωδικό  ΟΠΣΑΑ 0011383451
Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22. 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 5ης παράτασης της  σύμβασης του υποέργου (5) : Υπηρεσίες Τεχνικού  Συμβούλου της πράξης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ. ΚΟNTIA ΔΗΜΟΥ  ΛΗΜΝΟΥ» με MIS 5012583
Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23. 
Έγκριση παραλαβής του πρώτου σταδίου της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου 
ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

και του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση της  Πράξης: «Προκαταρκτική Έρευνα για την Ανάδειξη  Γεωλογικού πάρκου στο Φαρακλό»

24. 
Έγκριση της αριθ. 7/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» με τίτλο  «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων  οικονομικού έτους 2023», με ΑΔΑ 6Η2ΨΟΚΚΗ-9Ν5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ  
ΛΗΜΝΟΥ

25. 
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 129/2020 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή συνολικής  πίστωσης 73.160,00 ευρώ για την εκτέλεση της Πράξης:  «Μελέτη Ανέγερσης 4ου Νηπιαγωγείου Μύρινας  Λήμνου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2020 – Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου  Λογαριασμού» (ΑΔΑ: ΩΛ35ΩΛΘ-3Χ7).
Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26. 
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ 131/2020 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή συνολικής  πίστωσης 233.120,00 ευρώ για την εκτέλεση της Πράξης:  «Σύνολο Μελετών για την Υλοποίηση του έργου: Έργα  Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Λήμνου» – 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  – Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου Λογαριασμού» ΑΔΑ  -ΨΡ58ΩΛΘ-31Δ
Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. 
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ 139/2020 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή συνολικής  πίστωσης 74.400,00 ευρώ για την εκτέλεση της Πράξης:  «Μελέτη Ανέγερσης Νέου Παιδικού Σταθμού Δήμου  Λήμνου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2020 – Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου  Λογαριασμού» ΑΔΑ -6ΞΞΚΩΛΘ-ΚΔΜ
Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28. 
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011  απόφασής του Δ.Σ., για τον καθορισμό των τελών που  επιβάλλονται για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε  Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του  Δήμου Λήμνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29. 
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό  κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς  (τροφεία) στους Δ.Π.Σ Μύρινας και Μούδρου για το  σχολικό έτος 2023-2024
Δ/ΝΣΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30. 
Έγκριση της αριθ. 1/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» με τίτλο «Υποβολή τριμηνιαίας  έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – 
Εξόδων ,4ου Τριμήνου 2022.», με ΑΔΑ ΩΖΜΡΟΕΥΖ-ΘΘΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ  
ΛΗΜΝΟΥ

31. 
Έγκριση της αριθ. 2/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» με τίτλο «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ∆ηµοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους  2023», με ΑΔΑ 94ΙΟΟΕΥΖ-Α78
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ  
ΛΗΜΝΟΥ

32. 
Έγκριση της αριθ. 3/2023 απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ  
ΛΗΜΝΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ », με ΑΔΑ  65ΟΤΟΕΥΖ-1ΗΘ

33. 
Λήψη απόφασης για την περικοπή ή μη της αμοιβής  αναδόχου λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων – παραλείψεων που εντοπίστηκαν μετά από τον 1ο έλεγχο  του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου  (ΕΣΠΕΛ) του Υποέργου 1: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΜΥΡΙΝΑΣ»  της Πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ.  ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΜΥΡΙΝΑΣ» κωδικός ΟΠΣ  5069079/01
Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

34. 
Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με  την Ιερά Μητρόπολη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου για τη  σύνταξη μελέτης ανακαινίσεως και αποκαταστάσεως του  κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού  Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδος της Μύρινας
ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

35. 
Συζήτηση πρότασης για μειώσεις ανταποδοτικών τελών 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  
«ΛΑΪΚΗ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

36. 
Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης  τροποποίησης ΑΕΠΟ, με διαβούλευση για το έργο:  «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νέας  Κούταλης» , της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης ,  του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου,  της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

37. 
Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης  ΑΕΠΟ, με διαβούλευση για την νέα δραστηριότητα:  «Ξενοδοχειακή Μονάδα 4 αστέρων (4*),δυναμικότητας  126 κλινών», της εταιρείας «KOUTSOGIANNIS  OPERATIONS A.E» με δ.τ. «PORTO DIAPORI», στη θέση  «Διαπόρι Ράχη», της αγροτικής περιφέρειας της Τ.Κ.  Τσιμάνδριων, της Δ.Ε. Νέας Κούταλης, του Δήμου  Λήμνου, Π.Ε. Λήμνου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

38. 
Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης  ΑΕΠΟ με διαβούλευση για την υφιστάμενη  δραστηριότητα: «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ» με την επωνυμία  «ΑΡΧΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜ &ΣΙΑ ΟΕ», του Δ.Δ Ρεπανιδίου  του Δήμου Λήμνου, της ΠΕ Λήμνου, της Περιφλερειας  Β.Αιγαίου

39. 
Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης  τροποποίησης ΑΕΠΟ, με διαβούλευση, έχει υποβληθεί  φάκελος για το υφιστάμενο έργο: «Καταφύγιο σκαφών  αναψυχής στον όρμο Πουρνιά», της ΔE Ατσικής , του  Δήμου Λήμνου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Τρεις ανήλικες απέδρασαν από το σπίτι της μητέρας τους στον Βόλο – Τις κρατούσε σε «ομηρία» – Επέστρεψαν στον πατέρα τους στη Ρόδο

ΚΩΣ: Σε δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 40χρονη γυναίκα για αρπαγή ανηλίκων – Δεν τις επέστρεψε ποτέ στον πατέρα … [Read More...]

Ιατρικός Σύλλογος Κω: Είναι γνωστό ότι τα λαϊκά δικαστήρια αποπροσανατολίζουν και φανατίζουν δημιουργώντας έντονο αίσθημα ανασφάλειας.

ΚΩΣ: Είναι γνωστό ότι τα λαϊκά δικαστήρια αποπροσανατολίζουν και φανατίζουν δημιουργώντας έντονο αίσθημα ανασφάλειας. Οι ιατροί γνωρίζουμε έμπρακτα ότι λύσεις στα προβλήματα … [Read More...]