Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

ΣΑΜΟΣ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου και το από 17.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας του εκλεγέντος Δημάρχου καθώς και των εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι για την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.Α π ο φ α σ ί ζ ε ιΑ. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με θητεία,από 01.01.2024, έως και 31/12/2024και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, με εκχώρηση υπογραφής, ως ακολούθως:Τον κο Βογιατζή Δημήτριο του Μιχαήλ, άνευ αντιμισθίας, (παρ. 7 του άρθρου 59, Ν.3852/2010)και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Κατά ύλην:Τις αρμοδιότητες του τομέα Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Εγκαταστάσεων, του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Άθλησης,, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βαθέος:Την συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Αμπέλου, Βουρλιωτών, Μανωλατών και Σταυρινήδων, με σκοπό την προώθηση και επίσπευσητης επίλυσης προβλημάτων, που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών και της αναβάθμισης της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως αυτών που σχετίζονται με την εύρυθμη αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, της καθαριότητας και της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων. Την διοργάνωση εθελοντικών δράσεων για την προβολή και ανάδειξη τουριστικών πόρων μη οργανωμένων παραλιών της Δημοτικής Ενότητας.2.Τον κ. Καραμηνά Αντώνιο του Κωνσταντίνου, άνευ αντιμισθίας, (παρ. 7 του άρθρου 59, Ν.3852/2010)και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Την εποπτεία των Δομών Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Κοινότητας ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΗ του Δήμου.Της υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων των ανωτέρω αναφερόμενων οργανικών μονάδων, πλην των κάθε είδους συμβάσεων, των εισηγήσεων για προσλήψεις προσωπικού με οποιανδήποτε σχέση εργασίας και των αποφάσεων απευθείας αναθέσεων.3.Τον κ. Καρβελά Ευάγγελο του Σοφοκλή, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύληΤις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Ειδικότερα μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:Της εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της ΔιεύθυνσηςΤης παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, της επιμέλειας έγκαιρης σύνταξης του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του Δήμου, της ενταλματοποίησης και εξόφλησης των πάσης φύσεως δαπανών του Δήμου, της εποπτείας των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες, (φόροι, τέλη, δικαιώματα), της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων, της υπογραφής βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων και των αποφάσεων περί επιβολής προστίμων για φόρους, τέλη, οφειλές προς το Δήμο, της διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Τμήματος Προμηθειών.III. Οι αρμοδιότητες του διατάκτη του Δήμου, ήτοι της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, καθώς και της υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος και της έκδοσης και υπογραφής της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.Της υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων των ανωτέρω αναφερόμενων οργανικών μονάδων, πλην των κάθε είδους συμβάσεων, των εισηγήσεων για προσλήψεις προσωπικού με οποιανδήποτε σχέση εργασίας και των αποφάσεων απευθείας αναθέσεων.4.Τον κ. Καρλοβασίτη Ευάγγελο του Εμμανουήλ, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Ειδικότερα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης και της συντήρησης των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, της συντήρηση των χώρων πρασίνου,III. της εκτέλεσης των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας που εκτελούνται με αυτεπιστασία από συνεργεία του Δήμου, της εκτέλεσης έργων και εργασιών, μικρής κλίμακας για την επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης που εκτελούνται με αυτεπιστασία από συνεργεία του ΔήμουΤης υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων της οργανικής μονάδας, πλην των κάθε είδους συμβάσεων, των εισηγήσεων για προσλήψεις προσωπικού με οποιανδήποτε σχέση εργασίας και των αποφάσεων απευθείας αναθέσεων.5.Την κα Κονδύλη – Πανουράκη Μαρία του Γεωργίου, με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:1.Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Άθλησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τον κ. Κυριαζή Γεώργιο του Αντωνίου, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (με εξαίρεση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας αυτής), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πυθαγορείου.Τον συντονισμό και εποπτεία της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.Την εποπτεία και συντονισμό των οριζόντιων δράσεων και παρεμβάσεων στην Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου.Την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης και της συντήρησης των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΔήμουΤην υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.Τον κ. Στεφανή Βασίλειο του Εμμανουήλ, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:Την συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Κουμαραδαίων, Μαυρατζαίων, Μεσογείου, Μύλων, Μυτιληνιών, Πανδρόσου, Παγώνδου, Πύργου, Σπαθαραίων και Χώρας, με σκοπό την προώθηση και επίσπευση της επίλυσης προβλημάτων, που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών και της αναβάθμισης της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως αυτών που σχετίζονται με την εύρυθμη αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, της καθαριότητας και της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων.Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρλοβασίτης Ευάγγελος, ο οποίος και αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα εν λόγω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής Γεώργιος, κωλυομένου ή απουσιάζοντος δε αυτού κατά σειρά:– ο Αντιδήμαρχος, κος Καραμηνάς Αντώνιος– ο Αντιδήμαρχος, κος Καρβελάς Ευάγγελος– ο Αντιδήμαρχος, κος Βογιατζής Δημήτριος– η Αντιδήμαρχος κα Κονδύλη – Πανουράκη ΜαρίαΓ. Εάν κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Δημάρχου ισχύ έχουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο (Β) της παρούσης.Δ. Οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, δύνανται, να τελούν πολιτικούς γάμους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 321/1982, με την εξής σειρά: Καρλοβασίτης Ευάγγελος του Εμμανουήλ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, Καραμηνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, Βογιατζής Δημήτριος του Μιχαήλ και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, Κυριαζής Γεώργιος του Αντωνίου και σε περίπτωση κωλύματός του, Καρβελάς Ευάγγελος του Σοφοκλή και σε περίπτωση κωλύματός του, Κονδύλη – Πανουράκη Μαρία του Γεωργίου.Ε. Οι ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.ΣΤ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.Ζ. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, άνευ αντιμισθίας, του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με θητεία, από την δημοσίευση της παρούσας, έως και 31/12/2024Τον κ. Αρχοντούλη Ιωάννη του Γεωργίου, άνευ αντιμισθίας, με δικαίωμα υπογραφής για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:1.Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Την εισήγηση θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται θεμάτων πρωτοβάθμιας, και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της επεξεργασίας για παρεμβάσεις που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευσηΤην κα Βακιντή – Κλάψα Μαρία του Αποστόλου, άνευ αντιμισθίας, με δικαίωμα υπογραφής για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:Τον συντονισμό των ενεργειών του Δήμου με τις αρμόδιες υγειονομικές μονάδες του Νομού, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποδοτικότητα των αναλαμβανομένων δράσεων, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.Την εκπροσώπηση του Δήμου σε συναντήσεις / συσκέψεις, με άλλους συναρμόδιους φορείς για επιστημονικά θέματα που άπτονται θεμάτων προστασίας της δημόσιας υγείαςΤην εποπτεία για την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βαθέος:1.Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας.Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:Την εποπτεία λειτουργίας των Δομών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.Τον κ. Βλασιάδη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, άνευ αντιμισθίας, με δικαίωμα υπογραφής για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Την αρμοδιότητα Αγροτικής Οδοποιίας και εποπτείας των ρεμάτων διοικητικής ευθύνης του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τον κ. Γεωργούδη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, άνευ αντιμισθίας, με δικαίωμα υπογραφής για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (Τ.Π.Ε.), της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τις αρμοδιότητες για θέματα μεταφορών, δημοτικής συγκοινωνίας και κυκλοφοριακών θεμάτων.Την κα Θωμασούλη Σταματία, (Ματούλα), του Κωνσταντίνου, άνευ αντιμισθίας, με δικαίωμα υπογραφής για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:Περιουσίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Της διαχείρισης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του ΔήμουΤον κ. Πνευματικάκη Ιωάννη του Γεωργίου, άνευ αντιμισθίας, με δικαίωμα υπογραφής για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Α. Καθ’ ύλην:Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Βαθέος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.Η. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου .Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Latest..

Β. Αιγαίο: Πρόεδρος της ΠΕΔ ο Τ. Βέρρος – “Σκοπός η ενεργοποίηση της ΠΕΔ για την ανάπτυξη των νησιών

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Αυγενάκης: Η παραοικονομία με το πρόσχημα της ερασιτεχνικής αλιείας τελειώνει- Προχωράμε στο Μητρώο Ερασιτεχνικής Αλιείας.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]