Οι θέσεις (θεσμικές) του Ομίλου για τον Δήμο που θέλουμε

ΚΩΣ: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας στέλνουμε για την ενημέρωση σας το τελικό κείμενο του κεφαλαίου Α για τον ισχυρό Δήμο που αφορά το θεσμικό πλαίσιο των Δήμων και τις προτάσεις του Ομίλου μας. Σας ενημερώνουμε και πάλι ότι ήδη η ομάδα για τα θέματα της δημόσιας υγείας ξεκίνησε τις εργασίες της με πρώτο μέλημα την νομοθεσία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που απουσιάζει παντελώς από το νησί μας. Καλή Παναγιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Θεσμοί
Οι θέσεις (θεσμικές) του Ομίλου για τον Δήμο που θέλουμε
Οι παρακάτω πολιτικές θέσεις αποτελούν και τους τελικούς μακρινούς στόχους προς τους οποίους θα πρέπει να οδηγούν τα βήματα μας και οι εκάστοτε προτάσεις μας. Η κάθε πρόταση που θα προτείνεται προς υλοποίηση θα πρέπει να είναι αποδεκτή, να έχει επιτυχία και να οδηγεί υποχρεωτικά στην επόμενη πρόταση.
* Ο Δήμος πρέπει να έχει διοικητική αυτοτέλεια. Να διοικεί και να διαχειρίζεται τις τοπικές δημόσιες υποθέσεις αποκλειστικά εκείνος, με νόμους πλαίσιο και με έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από τον ίδιο τον Δήμο.
* Ο Δήμος πρέπει να είναι αυτάρκης οικονομικά με το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων του από τοπική φορολογία ( σημείωση 2) που θα σχετίζεται με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει.
* Κατάργηση του συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης και αντικατάσταση του με ένα σύστημα όπου το νομοθετικό έργο θα ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα εκπροσωπούνται αναλογικά όλες οι τάσεις, και την εκτελεστική εξουσία θα έχει ο Δήμαρχος συνεπικουρούμενους από ελάχιστους αντιδημάρχους εκλεγόμενοι όλοι εκτός των παραταξιακών ψηφοδελτίων και με ταυτόχρονη αποκοπή των υπηρεσιακών σχέσεων μεταξύ των αιρετών και του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου
* Δημιουργία εσωτερικών αξιόπιστων μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
* Δημιουργία ισχυρού μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου των δράσεων και των συμπεριφορών των πολιτών στην εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. (Ισχυρή Δημοτική Αστυνομία)
* Να είναι αποκεντρωμένος. Να έχει καθημερινή αμφίπλευρη επικοινωνία με τους πολίτες για ενημέρωση, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα, σε βασικά και αναγκαία θέματα που πρέπει να έχουν γνώση οι πολίτες. (Προγραμματισμός, Οικονομικά κ.α.)
* Να συμμετέχει στον Εθνικό και Περιφερειακό Προγραμματισμό με προδιαγεγραμμένους και σεβαστούς στην τήρηση τους κανόνες.
* Να λειτουργεί ως καταλύτης παρεμβαίνοντας ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού.
* Να αποσαφηνιστούν οι δημόσιες υποθέσεις (αρμοδιότητες) μεταξύ του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού σύμφωνα με τον ΕΧΤΑ (σημείωση 1) με στόχο στον Δήμο να ανήκει η διοίκηση και η διαχείριση τους και στην Περιφέρεια ο Προγραμματισμός των εθνικών και περιφερειακών πόρων.
Οι παραπάνω θέσεις αλλάζουν τα σημερινό νομοθετικό συγκεντρωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης των Δήμων και το καθιστούν συμμετοχικό με ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών που αναλαμβάνουν ευθύνες και τις πληρώνουν άμεσα, ενώ παράλληλα λειτουργούν εσωτερικοί κανόνες ελέγχου των λειτουργιών του.
Απελευθερώνονται οι υπηρεσίες από τον εναγκαλισμό τους με τους αιρετούς και μπαίνουν κανόνες αξιολόγησης του αποτελέσματος.
Πολλαπλασιάζεται η προσφορά και η αξιοποίηση των πολιτών αφενός σεβόμενοι τις δημοτικές λειτουργίες και αφετέρου συμπληρώνοντας αυτές εθελοντικά με σκοπό την ελάφρυνση των φορολογικών τοπικών βαρών και την μείωση του κόστους των υπηρεσιών.
Ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην ισότιμη συμμετοχή των βαρών και στην δίκαιη αναδιανομή τους και παράλληλα τίθενται τοπικοί στόχοι που μέχρι σήμερα με το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αδύνατον να κατακτηθούν. Ο Δήμαρχος συντονίζει και είναι απλά εκτελεστής των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που εκλέγεται ξεχωριστά ενώ στο δημοτικό συμβούλιο αναλογικά όλες οι τάσεις της κοινωνίας με ευθύνες απέναντι των νόμων.
Οι παραπάνω στόχοι βρίσκονται στο τέρμα ενός μεγάλου δρόμου που είμαστε υποχρεωμένοι να αρχίσουμε να περπατάμε από σήμερα. Από εμάς και από όλη την κοινωνία μας εξαρτάται να φτάσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα στο τέρμα.
Γι’ αυτό η επιλογή του κάθε βήματος θα πρέπει να είναι προσεκτική, υλοποιήσιμη και να σπρώχνει ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θεσμικά και νομοθετικά εμπόδια αλλά και συνήθειες δεκάδων ετών. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι οι Βουλευτές, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος με το συμβούλιο του εκλέγονται από εμάς τους πολίτες. Άρα βήματα μπορεί να γίνουν στοχεύοντας σε εφικτές λύσεις και προς τις τρεις κατευθύνσεις που θα οδηγούν στον τέρμα του μεγάλου δρόμου.
Σημείωση 1:Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ) που έχει ισχύ νόμου, Η διοίκηση και η λειτουργία της πρώτης και δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης ανήκει στον Δήμο, Η διοίκηση και η λειτουργία της πρωτοβάθμιας υγείας και των τοπικών νοσοκομείων ανήκει στον Δήμο. Η προστασία, ανάδειξη και εκμετάλλευση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος τοπικά, ανήκει στον Δήμο. Το σύνολο των προγραμμάτων Πρόνοιας ανήκουν στον Δήμο Όλα με νόμους πλαίσιο της κεντρικής κυβέρνησης.
Σημείωση 2 Οι φόροι εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας επιβάλλονται και εισπράττονται από τον Δήμο μέσα στα όρια της δημοσιονομικής πολιτικής.

Το σημερινό θεσμικό πλαίσιο των Δήμων
Οι Δήμοι στη Χώρα μας διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται κάθε φορά από νόμους που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις.
Ουσιαστικά:
* Το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό και το σύστημα διακυβέρνησης μονοπρόσωπο και συγκεντρωτικό. Αυτά τα δύο οδηγούν σε ενιαία ψηφοδέλτια των υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων συμβούλων με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή του Σώματος που λαμβάνει τις αποφάσεις και ελέγχει την τήρηση τους από την παντοδυναμία του Δημάρχου.
* Το Διοικητικό σύστημα ελέγχεται απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, αφού οι αρμοδιότητες των Δήμων, ο αριθμός και η ποιότητα των υπαλλήλων και οι κανόνες διοίκησης των υπηρεσιών και διεκπεραίωσης των δράσεων και των έργων καθορίζονται εξ ολοκλήρου από νομοθετικές διατάξεις.
* Οι αρμοδιότητες των Δήμων απέχουν κατά πολύ από αυτές που αναφέρονται στον ΕΧΤΑ και σύμφωνα με την εγγύτητα τους προς τον πολίτη.
*Απαγορεύεται η ελεύθερη και σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες συμμετοχή του Δήμου στην δημιουργία επιχειρήσεων αλλά και η ένταξη τους στους αναπτυξιακούς νόμους.
* Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν απόλυτη σχέση και εξάρτηση από τους αιρετούς αφού αυτοί προΐστανται των υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι η μη αξιολόγηση και η μη απόδοση ευθυνών και ικανοτήτων.
* Τα οικονομικά μέσα του Δήμου εξαρτώνται από την εκάστοτε κυβέρνηση η οποία διαθέτει μέρος από τα κεντρικά έσοδα προς τους Δήμους που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους. Το σύστημα του Δημοκρατικού προγραμματισμού που ξεκινά από τα κάτω και καταλήγει στο εθνικό πρόγραμμα, στο Περιφερειακό και μετέπειτα στο τοπικό δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα οι πόροι που διατίθενται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και την Ε.Ε. να είναι ατελέσφορα στους στόχους της τοπικής ανάπτυξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παράθεση του θεσμικού πλαισίου του Δήμου που επιθυμούμε και του Δήμου που σήμερα έχουμε προκύπτουν οι τεράστιες διαφορές και η απόσταση που υπάρχει μεταξύ της σημερινής κατάστασης και της επιθυμητής σύμφωνα με τις αρχές του ΕΧΤΑ αλλά και όσων συμβαίνουν στα κράτη της Ευρώπης.
Οι διαφορές εστιάζονται στις παρακάτω βασικές λειτουργίες:
1. Στο σύστημα διακυβέρνησης (διοίκησης) του Δήμου, Συγκεντρωτικό ΑΝΤΙ Συλλογικό
2.Στο εκλογικό Σύστημα εκλογής των Οργάνων του Δήμου. Πλειοψηφικό ΑΝΤΙ αναλογικό
3.Στο φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Όλες οι Τοπικές υποθέσεις ΑΝΤΙ Κατ’ ανάθεση υποθέσεις.
4.Στην διοικητική αυτοτέλεια του Δήμου. Νόμοι πλαίσιο. Κανονιστικές αποφάσεις ΑΝΤΙ λεπτομερές νομοθετικό πλαίσιο.
5. Στην Οικονομική αυτάρκεια του Δήμου. Τοπικά οικονομικά έσοδα αντίστοιχα των τοπικών υποθέσεων ΑΝΤΙ χρηματοδοτήσεις του κράτους.
6. Στους ελεγκτικούς εσωτερικούς μηχανισμούς εποπτείας του Δήμου και των Δημοτών. Ανεξάρτητη αναλογικής εκπροσώπησης υπηρεσία ελέγχου και δημοτική αστυνομία ΑΝΤΙ έλεγχος τρίτων αρχών.
7. Στην λειτουργία του Δημοκρατικού προγραμματισμού. Νομοθετικές δεσμεύσεις με την περιφέρεια και το κράτος στο σύνολο των προγραμμάτων ΑΝΤΙ αποσπασματικές επιλογές και εξαρτήσεις.
8. Στην ενεργό συμμετοχή του Δήμου στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Δημιουργία επιχειρήσεων και δυνατότητα επιδοτήσεων ΑΝΤΙ Απαγόρευση αυτών.

Θα ακολουθήσουν Α Υφιστάμενες αρμοδιότητες των Δήμων και οι επιθυμητές λόγω εγγύτητας. Β. Τα σημερινά οικονομικά του Δήμου και τα επιθυμητά. και τελευταίο Γ. Οι σημερινές υπηρεσίες του Δήμου και οι επιθυμητές.
Μετά από αυτά θα καταλήξουμε στις προτάσεις βήμα, βήμα

Latest..

Μάστιγα οι ψευδείς κατηγορίες για πρώην ζευγάρια. Υπόθεση με πάνω από 100 μηνύσεις στο Βόλο και πάνω από 50 μηνύσεις στην Λήμνο.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]