Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διάθεση μηχανημάτων.

ΛΗΜΝΟΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διάθεση μηχανημάτων , υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί , δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλοι κτλ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου με ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 31 Αυγούστου 2024.

       Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση πίνακα εργοληπτικών εταιρειών και ιδιωτών που είναι κάτοχοι μηχανημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν όταν αυτό θα κριθεί αναγκαίο στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου με διάθεση μηχανημάτων , υλικού και προσωπικού,
               ΚΑΛΕΙ
       Τις εταιρίες και τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων που επιθυμούν , να υποβάλλουν στο Γραφείο του Επάρχου Λήμνου Τηλ.:2254351200, (email : lemnos@lemnos.gr)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αίτηση συμμετοχής, μέχρι 18-08-2023 στην οποία αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα. Ταχυδρομική Δ/νση , τηλέφωνα και fax (αν υπάρχει).
      Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν :

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)- της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., ή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών στην περιοχή της ΠΕ Λήμνου από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 31 Αυγούστου 2024 όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (μέσω gov.gr) στην οποία δηλώνουν τα μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης  τους), καθώς και τηλέφωνο κινητό , το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα σταθερά σε γραφείο και οικία.
  • Tα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια. Πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου)

ΟΡΟΙ

Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Λήμνου τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το διάστημα με ισχύ από 1-09-2023 έως και 31-08-2024 με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Αρμόδια Υπηρεσία. 

Β)Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται και θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις  των ενδιαφερομένων.

Γ) Τα μηχανήματα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς ΦΠΑ όπως αυτές θα διαμορφωθούν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ακολουθεί πίνακας τιμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2023-2024

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ- ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023- 2024
ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΑΛΙΑ              2023-2024

1
Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως 150 HP
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

2
Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) 150 HP & άνω
70€/ ΩΡΑ
35€/ΩΡΑ

3
Προωθητήρας τύπου D5
50€/ ΩΡΑ
25€/ΩΡΑ

4
Προωθητήρας τύπου D6
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

5
Προωθητήρας τύπου D7
70€/ ΩΡΑ
35€/ΩΡΑ

6
Προωθητήρας τύπου D8
100€/ ΩΡΑ
50€/ ΩΡΑ

7
Τρακτέρ για εκχιονισμούς
55€/ ΩΡΑ
25€/ ΩΡΑ

8
UNIMOG (Πολυμηχάνημα)
55€/ ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

9
Φορτωτής έως 120 HP
50€/ ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

10
Φορτωτής άνω 180 HP
80€/ ΩΡΑ
40€/ ΩΡΑ

11
Μηχάνημα φορτωτής εκσκαφέας (τύπου JCB)
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

12
Μηχάνημα αποχιονισμού λεπίδα – αλατιέρα
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

13
Φορτηγό μέχρι 20 τόνων
40€/ ΩΡΑ
20€/ ΩΡΑ

14
Φορτηγό από 20 τόνων & άνω
55€/ ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

15
Βυτίο μεταφοράς νερού έως 10κ.μ.(m3).με αντλία
40€/ ΩΡΑ
20€/ ΩΡΑ

16
Βυτίο μεταφοράς νερού άνω 10κ.μ.(m3).με αντλία
50€/ ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

17
Βυτίο μεταφοράς νερού άνω 20κ.μ.(m3).με αντλία
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

18
Γερανός 20Τ
70€/ ΩΡΑ
35€/ΩΡΑ

19
Χορτοκοπτικό Μηχάνημα (καταστροφέας κ.α.)έως 74.5 kw(100 hp)
50€/ ΩΡΑ
25€/ ΩΡΑ

20
Τσάπα ερπυστριοφόρα έως 74.5 kw(100 hp)
50€/ ΩΡΑ
25€/ ΩΡΑ

21
Τσάπα ερπυστριοφόρα άνω 74.5 kw(100 hp)
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

22
Τσάπα ελαστικοφόρα έως 74.5 kw(100 hp)
50€/ ΩΡΑ
25€/ ΩΡΑ

23
Τσάπα ελαστικοφόρα άνω 74.5 kw(100 hp)
60€ / ΩΡΑ
30€/ ΩΡΑ

24
Ρυμουλκό για τη μεταφορά μηχανημάτων 
80€/ ΩΡΑ
40€/ ΩΡΑ

25
Χειριστής Μηχανημάτων- Οδηγός Φορτηγού
20€/ ΩΡΑ
10€/ ΩΡΑ

26
Εργάτης γενικών καθηκόντων (κοπή δέντρων-καθαρισμός οδών & φρεατίων-κοπή χόρτων). (Εργαλεία και αναλώσιμα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο)
15€/ ΩΡΑ
8€/ ΩΡΑ

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εκτέλεση εργασιών (κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, Σαββατοκύριακα κλπ, απασχόληση του μηχανήματος , του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις) που θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον ενδιαφερόμενο.

Ε) Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών. 

ΣΤ) Ως χρόνος αναμονής (σταλίας) θεωρείται ο χρόνος ο οποίος αρχίζει με την εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας (Επαρχείου Λήμνου) η οποία έχει και την αρμοδιότητα της βεβαίωσης του συνολικού διαστήματος αναμονής και απασχόλησης του μηχανήματος. 

Ζ) Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ή του Επάρχου της Π.Ε. Λήμνου και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

     Σε αυτόν τον χρόνο περιλαμβάνονται:

  • η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και 
  • η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, καθαρισμός οδοστρώματος από επικίνδυνες για την κυκλοφοριακή ασφάλεια ύλες π.χ. λιπαντικά, κοπή κλαδιών και δέντρων όπου απαιτείται, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ.                                                                                                 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών , οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
   Η) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν με δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές ή και να υποβάλλουν συμφερότερη οικονομική από τις προτεινόμενες τιμές προσφορά με δικαίωμα προτίμησης  από την Αρμόδια Υπηρεσία οι οποίες και θα ισχύουν μέχρι 31-08-2024.
Θ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
     Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.
     Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων , σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών στις οποίες καλείται η υπηρεσία να παρέμβει, θα αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του ξανά σε ανάλογη πρόσκληση και άμεση λύση της συνεργασίας.
     Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων- οχημάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) με την Π.Ε. Λήμνου.
     Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με Α.Π. 8271/05-12-2011.
     Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων των εργασιών θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις έτους 2023-2024.
     Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της ΠΒ Αιγαίου.
     Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.
Ο  Έπαρχος  Λήμνου  και  Αγίου  Ευστρατίου
                         Βλάττας  –  Λαμπρινός  Άγγελος
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Ο Αλέξης Χαρίτσης πρόεδρος της ΚΟ των 11 – Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Τσακαλώτος, Ηλιόπουλος

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]