Πολιτική Προστασία: 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους ΧΑΔΑ Ευδήλου και Ραχών Ικαρίας

ΙΚΑΡΙΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή πολιτών σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νομού Σάμου ανακοινώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υλοποιώντας την απόφαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (14-6-2024). Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 κάθε βράδυ έως τις  6 το πρωί και για μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2024. Η απαγόρευση ισχύει στις περιπτώσεις υψηλού, πολύ υψηλού και κατάστασης συναγερμού, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδεται καθημερινά από την Πολιτική Προστασία.
Για τις περιοχές πέριξ και εντός της  περιοχής  natura GR4120008   όρος Κέρκη από τα Σεϊτάνια μέχρι του Δάσους Καστανίας η απαγόρευση ισχύει επί εικοσιτετραώρου βάσεως και ανεξάρτητα του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών μέχρι και 31-10-2024.
Για τις περιοχές α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσμου Ανατολικής Σάμου στην περιοχή Καμάρα Δ.Ε. Βαθέος και   β) των ΧΑΔΑ Ραχών και Ευδήλου  ευθύνης του Δήμου Ικαρίας η απαγόρευση ισχύει επί εικοσιτετραώρου βάσεως και ανεξάρτητα του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών μέχρι και 31-10-2024.

Αναλυτικά η απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1)   Το άρθρ 3 παρ. 2 και άρθρ. 5 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2)    Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
3)   Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).
4)  Τις διατάξεις του ΠΔ 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 15055/30-05-2023 απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση της υπ’ αρ. 69/2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΖ7ΛΩ-Τ5Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (ΦΕΚ 3705/Β/08-06-2023), και ισχύει.
5) Το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020) με θέμα «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
6) Το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α/13-12-2023) με θέμα «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή»
7)  Την συνεδρίαση του ΠΕ. Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Σάμου που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2024.
8) To με αρ. εισ. πρωτ.89083/21-6-2024 της Διεύθυνσης Δασών  Ν. Σάμου με θέμα: «   ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την υλοποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ. Σ.Ο.Π.Π) κατά την συνεδρίαση της 14/06/2024, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νομού Σάμου, από τις 6 κάθε βράδυ έως τις  6 το πρωί και για το διάστημα από την Υπογραφή της Παρούσης μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2024.

H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει στις περιπτώσεις που ο ημερήσιος χάρτης  κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερμού). Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (και μόνο για τον χώρο που καταλαμβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των  αγροτικών οδών  οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηματίες, τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και τα οχήματα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία.

  1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης και παραμονής εκδρομέων – πολιτών το ίδιο χρονικό διάστημα από Υπογραφή της Παρούσης μέχρι και 31/10/2024 επί  εικοσιτετράωρου βάσεως στις περιπτώσεις που ο ημερήσιος χάρτης  κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερμού), πέριξ   και εντός της  περιοχής  natura GR4120008   όρος Κέρκη από τα Σεϊτάνια μέχρι του Δάσους Καστανίας.
  1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών το ίδιο χρονικό διάστημα από την Υπογραφή της Παρούσης μέχρι και 31/10/2024 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη  κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου   της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  πέριξ   και εντός των:     α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσμου Ανατολικής Σάμου στην περιοχή Καμάρα Δ.Ε. Βαθέος και   β) των ΧΑΔΑ Ραχών και Ευδήλου  ευθύνης του Δήμου Ικαρίας. Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (και μόνο για τον χώρο που καταλαμβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των  αγροτικών οδών  οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηματίες, τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και τα οχήματα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία.

Ενημερώνονται οι πολίτες ότι μέχρι και 31/10/2024 υπάρχει ενδεχόμενο ελέγχου,  από  εξουσιοδοτημένα  όργανα  (Πυροσβεστική  –  Αστυνομία  – Λιμενικό – Στρατός   –Δασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή  αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσμα.
Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών  εκδηλώσεων στις     προαναφερόμενες περιοχές,  κατά  τη  διάρκεια  των  ωρών  απαγόρευσης,  απαιτεί  ειδική  άδεια  από  την Πυροσβεστική  Υπηρεσία  και  αφού  ληφθούν  τα μέτρα  πυρασφάλειας,  που  από  αυτή κρίνονται αναγκαία.
H εφαρμογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, στις
Δασικές και στις  Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες  µε  περιοχή  ευθύνης  τους  Δήμους
των  αντίστοιχων περιοχών.
Οι τοπικές ομάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις
περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς, επίπεδο 3 (υψηλό), 4 (πολύ υψηλό), ή 5 (κατάσταση συναγερμού) του Χάρτη  πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς της ∆/νσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιμωρούνται συμφώνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Καλούμε τους πολίτες του Νομού Σάμου  να συνδράμουν στην προσπάθεια των κρατικών, αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία του Νομού.»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα

Latest..

Σε εξέλιξη οι εργασίες σε δύο στάδια και ένα γήπεδο στην Δυτική Λέσβο – Το σχόλιο του Ταξιάρχη Βέρρου

ΛΕΣΒΟΣ: Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πέραν των οδικών αρτηριών που πραγματοποιεί για την σύνδεση των χωριών, πραγματοποιεί και εργασίες σε 3 γήπεδα, αυτό του Πολιχνίτου, του … [Read More...]

Δέσποινα Βανδή: «8 μαυροφορεμένοι πέταξαν τους μουσικούς από τα καμαρίνια – Φύγαμε συνοδεία αστυνομίας» λέει συνεργάτης της τραγουδίστριας

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Κορωνοϊός: Μεγάλη άνοδος κρουσμάτων και διασωληνώσεων – Γιατί ο ιός καλπάζει το φετινό καλοκαίρι

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]