Υπ. Προστασίας Προστασίας Πολίτη στο ερώτημα Βασίλη Α. Υψηλάντη για ενίσχυση των Α΄ και Β΄ Διευθύνσεων Αστυνομίας Δωδεκανήσου

ΚΩΣ:

Οι θέσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ερώτημα του Βασίλη 
         Α. Υψηλάντη για ενίσχυση των Α΄ και Β΄ Διευθύνσεων Αστυνομίας Δωδεκανήσου                                                                               
                                                             και Υποδιεύθυνσης  Καρπάθου

Στην Ερώτηση του, με θέμα «Κάλυψη αναγκών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Α’ και Β΄ Δωδεκανήσου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου»  προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο  Κοσμήτορας της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλης Α. Υψηλάντης έλαβε την παρακάτω απάντηση:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/26745-γ’

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 29-02-2024 με αριθμό 3517 Ερώτηση του  Βουλευτή  
κ. Β. – Ν. ΥΨΗΛΑΝΤΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται δε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται από ένα συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Στην κατεύθυνση αυτή επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση – αναδιάταξη όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 14), ως ισχύει], συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας των Α’ και Β’ Διευθύνσεων Αστυνομίας (Δ.Α.) Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ως άνω π.δ/τος, στην Α’ Δ.Α. Δωδεκανήσου προβλέπεται να λειτουργεί, μεταξύ άλλων, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας (Υ.Α.) Καρπάθου [στην οποία αναβαθμίστηκε το Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Καρπάθου] και οι υπαγόμενοι διοικητικά σε αυτή Αστυνομικοί Σταθμοί (Α.Σ.) Ηρωικής Νήσου Κάσου και Ολύμπου.
Περαιτέρω, τονίζεται ότι το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, για την ενίσχυση των Α’ και Β΄ Δ.Α. Δωδεκανήσου και των υφιστάμενων αυτών Υπηρεσιών, κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2023, προκηρύχθηκαν συνολικά -51- θέσεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών (ήτοι, -26- στην Α’ Δ.Α. Δωδεκανήσου και -25- στη Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου), καθώς και -2- θέσεις ειδικών φρουρών (-1- θέση για έκαστη εκ των προαναφερόμενων Δ.Α.), οι οποίες καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους (πλην -1- θέσης αστυνομικού στη Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου)
Αναφορικά με τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, επισημαίνεται ότι με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του ένστολου προσωπικού προς το σκοπό της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σε όλη την επικράτεια, η Διοίκηση προέβη στην προκήρυξη θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια, καταρτίζοντας σχετικούς αριθμητικούς πίνακες. Γίνεται δε μνεία ότι οι εν λόγω πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν συνεκτίμησης αφενός των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας και ιδιαιτέρως αυτών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) -η εδαφική αρμοδιότητα της οποίας συνιστά το μεγαλύτερο αστικό κέντρο με τις περισσότερες υπηρεσιακές ανάγκες- και αφετέρου του γεγονότος ότι η πλειονότητα του κατ’ έτος αιτούμενου μετάθεση προσωπικού προέρχεται από Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., επιτείνοντας τα ήδη υφιστάμενα ζητήματα στελέχωσης αυτών. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων αποφάσισαν την προκήρυξη -16- θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια για τις ανωτέρω Δ.Α. (ήτοι, -8- στην Α’ Δ.Α. Δωδεκανήσου και -8- στη Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου).
Ενταύθα, διευκρινίζεται ότι οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι τον βαθμό του
Αστυνόμου Β’
και των ειδικών φρουρών από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, πραγματοποιούνται, κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερόμενου, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων [άρθρο 3 των π.δ/των
100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94) και 211/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 254), ως ισχύουν].

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005,
παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου
Αιγαίου,    καθώς και στους Διευθυντές των ως άνω Διευθύνσεων, να αποσπούν το
προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Δ.Α. προβαίνουν σε
όλες τις    απαραίτητες ενέργειες για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού τους
προς εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και εν γένει δημοσίου συμφέροντος, ενώ αξιολογούν
διαρκώς τις ανακύπτουσες κάθε φορά ανάγκες και μεριμνούν προκειμένου οι υφιστάμενες
Υπηρεσίες τους να ανταποκρίνονται στα τακτικά αστυνομικά τους καθήκοντα, ενισχύοντας
αυτές κατάλληλα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας τους και ο πολίτης να απολαμβάνει το συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην ασφάλεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της
αναβάθμισης της μνημονευόμενης στην εν θέματι Ερώτηση Υπηρεσίας, υπήρξε μέριμνα
για την αύξηση της υφιστάμενης οργανικής δύναμης και έκτοτε στελεχώνεται με επιπλέον
προσωπικό, πλην όμως, τα στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση, τη διάρθρωση και τη
σύνθεση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστούν πληροφορίες που άπτονται
ζητημάτων ασφάλειας και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω.
Επισημαίνεται δε ότι, κατά τον προγραμματισμό για την κάλυψη εποχιακών αναγκών Υπηρεσιών αστυνόμευσης αεροδρομίων της χώρας και λοιπών περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος, λήφθηκε μέριμνα για την ενίσχυση -μεταξύ άλλων- υφιστάμενων Υπηρεσιών των εν λόγω Δ.Α., κατά την τουριστική περίοδο του τρέχοντος έτους. Διευκρινίζεται ότι κατά την προρρηθείσα χρονική περίοδο διατίθενται στις εν λόγω Υπηρεσίες και δόκιμοι Αστυφύλακες για την πρακτική τους εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικών διαταγών του Αρχηγείου, οι Α’ και Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου, ενισχύονται, από την 15-04-2024, με -47- και -22- αστυνομικούς, αντίστοιχα, ενώ, από την 08-05-2024, θα διατίθενται σε αυτές -114- και -68- δόκιμοι Αστυφύλακες, ομοίως, αντίστοιχα.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους. Τονίζεται δε ότι αξιολογείται, όχι μόνον η επίτευξη των στόχων, αλλά και η εν γένει εικόνα και λειτουργία των Υπηρεσιών, η απόδοση και η συμπεριφορά του προσωπικού και γενικά, όλες οι παράμετροι και οι παράγοντες που συντελούν στην αντικειμενική και πλήρη αξιολόγηση, αναφορικά με τη διοικητική λειτουργία, την επιχειρησιακή δράση και τον βαθμό ανταπόκρισης κάθε Υπηρεσίας στις απαιτήσεις που συναρτώνται προς την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής της.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Latest..

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΧΩΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΝΗΣ Κ. ΡΥΜΙΚΗΣ

ΧΙΟΣ : Συνάντηση με όλους τους Προέδρους των Βορειοχώρων πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Καρδαμύλων και Αμανής κ Κ. Ρυμικής. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα προβλήματα των … [Read More...]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ»

ΧΙΟΣ : Σχετικά με την καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο ΟΠΣ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ», η προθεσμία καταγραφής κατόχων άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητών λαϊκών … [Read More...]

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΠΙΝΗ

ΧΙΟΣ : Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον αθλητή του συλλόγου «ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ»,ΠΙΠΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, για την συμμετοχή του στα … [Read More...]