Στη δημοσιότητα η διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού από ΔΕΥΑΚ για προμήθεια τριών (3) φορητών μονάδων αφαλάτωσης και 15 water kiosk.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

<!–
Error: wp_booster error:
td_api_base::get_key : a component with the ID: single_template_9 Key: show_featured_image_on_all_pages is not set.
/home/kalymnos/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_api.php (rara-error)
–>
Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη ΔΕΥΑ Καλύμνου η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Να σημειώσουμε ότι αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, έκαστη ημερήσιας δυναμικότητας 100 m3 πόσιμου νερού, για τις νήσους Ψέριμο και Τέλενδο και για τον οικισμό
Σκάλια Καλύμνου, αντίστοιχα και δεκαπέντε (15) αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (water kiosk) ημερήσιας δυναμικότητας 6 m3 πόσιμου νερού έκαστη, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία της Καλύμνου και θα επεξεργάζονται το υφάλμυρο νερό του δικτύου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ(ΔΕΥΑΚ)

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ. 22430 – 59512
Ανάληψη Κάλυμνος 85200
e-mail : deuak@otenet.gr
Κάλυμνος, 12/02/2024
Αρ. πρωτ: 230/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
»
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.147.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 925.000,00 € και ΦΠΑ : 222.000,00 €).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος και έχει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 344492. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .
Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με την Διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και η οποία ορίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α ήτοι ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (18.500,00 €).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με την υπ’ αριθμ. 2.895 δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Πράξη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Καλυμνίων» εντάχθηκε στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (α.π. 2036/2021/07-04-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών).
Η παρούσα σύμβαση αφορά το υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε. : 15.04.0081 ως προς το ποσό των 925.000,00€ και 54.00.1000 ως προς το ποσό των 222.000,00 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 της ΔΕΥΑ Καλύμνου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 22430 59511, από τον κο Διαμαντή Λαζαρή και στο email: info@deyakalymnoy.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΚ
Μιχάλης Λελέκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Latest..

Ο ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΜΑΛΑΦΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ 500.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ 501 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Στην αντεπίθεση περνά ο Σταμάτης Κάρμαντζης με αφορμή το θέμα που ανέκυψε με τις 500.000 ευρώ, που κατά την κριτική που ασκείται προορίζονταν για τουριστική προβολή και δε … [Read More...]

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»: Ε… ΝΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΙ

ΧΙΟΣ : Στις 22 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε σε ιστοχώρο (astraparis.gr) άρθρο με τίτλο «Ε, όχι και το κυνήγι κοινωφελές και πολιτισμός, κύριε δήμαρχε», το οποίο αναφέρει το γεγονός της … [Read More...]

200 ΕΥΡΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ – ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΧΙΟΣ : Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού υπενθυμίζει ότι θα ισχύσει και φέτος η προσφορά του ομογενή συμπατριώτη μας προς τους μαθητές που θα έρθουν να φοιτήσουν στα Σχολεία της … [Read More...]

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟΤΙΟΥΝ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΧΙΟΣ : Με μια κίνηση βαθιά συγκινητική και γεμάτη συμβολισμό, τα παιδιά της Ε' τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου της Χίου έστειλαν το δικό τους μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης για τα … [Read More...]