Συνεχίζεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας Κω

ΚΩΣ: Η απρόσκοπτη λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Κω, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027.
Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+, στο πλαίσιο της Δράσης «Δ.5.15- «Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

  • Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και
  • Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων

Ο αριθμός των ωφελούμενων της ΤΟΜΥ Κω ανέρχεται σε 2.225 άτομα

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Κω, η οποία χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και θα ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 η συνέχιση της λειτουργίας της μέχρι το τέλος του 2025.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Πρόγραμμα, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr.

Τι είναι οι Τοπικές Ομάδες Υγείας

Σύμφωνα με το government.gov.gr, bασική αποστολή των Τοπικών Ομάδων Υγείας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους (10.000 – 12.000 άτομα). Οι πολίτες, που ανήκουν στον πληθυσμό ευθύνης της ΤΟΜΥ, εγγράφονται στη σχετική λίστα. Οι μονάδες έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας, καθώς και για την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.  Οι ΤΟΜΥ εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού. Η δέσμη παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ως πυρήνα τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυσμό, την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με βαρύτητα στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και υπηρεσίες που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς, κατ’ οίκον φροντίδα, κ.ά.
Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από  διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών, αποτελούμενη από:

  • 4 Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους
  • 1 Παιδίατρο
  • 2 Νοσηλευτές
  • 2 Επισκέπτες Υγείας
  • 1 Κοινωνικό Λειτουργό
  • 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους

Κάθε ΤΟΜΥ είναι υπόλογη για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού ευθύνης της, άρα και για τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. Οι ομάδες υγείας θα πρέπει να κατευθύνουν και να προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις τους, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού αυτού και να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο κάθε πολίτης έχει τον γιατρό του, στον οποίο θα μπορεί να απευθύνεται απεριόριστα και δωρεάν για οποιοδήποτε θέμα υγείας. Ο Οικογενειακός Γιατρός είναι ο «πλοηγός» του μέσα στο Σύστημα Υγείας. Του προσφέρει ενημέρωση και φροντίδα σε τακτική βάση και διευκολύνει την πρόσβασή του σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Latest..

Δήμος Ικαρίας: Ομόφωνα ενάντια στην εγκατάσταση των 2 Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων κοντά στην Ικαρία

ΙΚΑΡΙΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης/2023 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας Θέμα: Σύνταξη θέσης του Δήμου Ικαρίας στα … [Read More...]