2.250 ευρώ για 300 ανέργους στη Λέσβο – Αναλυτικές πληροφορίες

ΛΕΣΒΟΣ:

Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης με Πρακτική Άσκηση και Δωρεάν Πιστοποίηση. Υποβολή Αιτήσεων από 05/04/2024 έως και 25/04/2024.Το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202» θα υλοποιήσει ενέργειες, Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες 300 ωρών, Πιστοποίηση σε 2 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθώς και 150 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Οι ωφελούμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.250 €.
Οι ενέργειες της πράξης αφορούν 300 άνεργους, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, με δυνατότητα πιστοποίησης με στόχο την κινητοποίηση τους και την είσοδο / επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 05/04/2024 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25/04/2024 23:59:59. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: />
Για αναλυτικές πληροφορίες, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου 

Latest..